Chuyển đến nội dung chính

Lệnh khẩn cấp COVID-19 về hoạt động kinh doanh và hội thánh

Thị trưởng Jim Kenney và Tiến sĩ Thomas A. Farley, Ủy viên Y tế của Thành phố Philadelphia, đã ban hành một lệnh nêu chi tiết các hạn chế đối với hoạt động kinh doanh và hội thánh ở Philadelphia trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Những hạn chế mới này có hiệu lực vào Thứ Hai, ngày 23 tháng 3 năm 2020 lúc 8 giờ sáng Các hạn chế khẩn cấp của Thành phố không còn kết thúc vào Thứ Sáu, ngày 27 tháng Ba. Để phù hợp với lệnh của Thống đốc, lệnh của Thành phố vẫn có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới.

Vào ngày 26 tháng 5, Thị trưởng Kenney và Tiến sĩ Farley đã ký một sửa đổi đối với Hoạt động Kinh doanh và Lệnh ở nhà.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Sửa đổi hoạt động kinh doanh và lệnh ở nhà (đã ký) PDF 26 Tháng Năm, 2020
Sửa đổi hoạt động kinh doanh và lệnh ở nhà (không ký cho trình đọc màn hình) PDF 26 Tháng Năm, 2020
Enmienda a la Orden que Regula la Actividad Comer cial y Permanencia en Casa — Español PDF Flexibilización de ciertas restricciones relativas a las actividades de construcción, a los negocios inmobiliarios, a los pedidos de comida para llevar y a los puestos ambulantes de comida excluidos de la Orden del 22 de marzo de 2020 Tháng Năm 28, 2020
Sửa đổi hoạt động kinh doanh và lệnh ở nhà - PDF tiếng Trung giản thể 放 宽 对 目 前 受 到 禁 止 的 建 筑 业、房 地 产 业、餐 厅 现 场 点 餐 点 服 务 和 流 动 餐 饮 点 的 某 些 限 制 截 至 2020 年 3 月 22 日,为 防 止 2019 新 型 冠 状 状 病 毒(2019 病 新 冠 战 动)的 传 播,2020 紧 急 命 令 临 时 禁 止 必 要 的 经 营 活 动 人 及 个 传 播,2020 紧 急 命 临 时 禁 止 非 必 要 营 业 的 经 营 活 人 及 个 传 播 动。 Tháng Năm 28, 2020
Sửa đổi hoạt động kinh doanh và lệnh ở nhà - PDF tiếng Nga ОСЛАБЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННых ОГРАНИЧЕНИй В ОТНОшЕНИИ СТРОИТЕЛьНых ОРГАНИЗАЦИй, КОМПАНИй ПО ОПЕРАЦИям С НЕДИВжМОСТь, ПРЕДПРИяТИй ОБЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ТОРГУюИх НАВыНОС, И ПЕРЕДВИжНых ТОЧЕК БыСТРОГО ПИТАНИЯ, РАБТТРОГО ПИТАНИЯ А КОТОРых В НАСТОяЕЕ ВРЕМЯ ЗАПРЕЕНА ЧРЕЗВыЧАЙНым РАСПОРяжЕНИЕМ От 22 МАРТА 2020 г. О ВРЕМЕННОМ ЗАПРЕТЕ ДЕяТЕЛьНОСТИ НОВНОВНЫх КОММЕРЧЕСКИх ОРГАНИЗАЦИй И ИНДИВИДУАЛьНОй ДЕТЕЛьНОЛьНОСТИ х ПРЕДОТВРАЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОй ИНФЕКЦИИ НОВОГО ТИПА 2019 ГОДА (COVID-19) Tháng Năm 28, 2020
Sửa đổi hoạt động kinh doanh và trật tự ở nhà - PDF tiếng Pháp ASSOUPLISSEMENT DE CERTARES RESTRICTIONS SUR LA CONSTRUCTION, LES ENTREPRISES IMMOBILIÈRES, LA COMMANDE DE SERVICES ALIMENTARES SANS RENDEZ-VOUS ET LES VENDEURS D'ALIMENT MOBILES ACTUELLEMENT INTERDIT PAR L'ORDONNANCE D'URGENCE DU 22 MARS 2020 Tháng Năm 28, 2020
Sửa đổi hoạt động kinh doanh và lệnh ở nhà — Tiếng Việt PDF LỎNG CÁC HẠN CHẾ NHẤT ĐỊNH CÁC DOANH NGHIỆP BẤT ĐỘNG SẢN, THI CÔNG XÂY DỰNG, DỊCH VỤ GỌI MÓN MANG ĐI VÀ NHÀ CUNG CẤP THỨC ĂN DI ĐỘNG HIỆN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP HOẠT ĐỘNG VÀO NGÀY 22 THÁNG 3 2020 Tháng Năm 28, 2020
Lệnh khẩn cấp và giải thích về việc cấm đối với các doanh nghiệp không thiết yếu (đã ký) PDF Tháng Ba 22, 2020
Lệnh khẩn cấp và giải thích về việc cấm đối với các doanh nghiệp không thiết yếu (không ký cho trình đọc màn hình) PDF Tháng Ba 22, 2020
Hoạt động kinh doanh và Trật tự ở nhà - PDF tiếng Tây Ban Nha ORDEN DE EMERGENCIA PARA PROHIBIR TEMPORALMENTE LA OPERACIÓN DE EMPRESAS NO ESENCIALES Y LA CONGREGACIÓN DE PERSONAS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL NUEVO CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) 25 Tháng Ba, 2020
Hoạt động kinh doanh và Lệnh ở nhà - PDF tiếng Trung giản thể 紧 急 命 令 时 禁 止 非 必 要 业 务 活 动 和 人 员 聚 集,以 防 止 2019 年 新 型 冠 状 病 毒 (COVID -19) 的 扩 散 25 Tháng Ba, 2020
Hoạt động kinh doanh và Lệnh ở nhà - PDF tiếng Pháp ORDONNANCE D'URGENCE INTERDISANT TEMPORAIREMENT L'OUVERTURE DES ENTREPRISES NON ESSENTIELLES ET LES RASSEMBLEMENTS DE PERSONNES AFIN DE PRÉVENIR LA PROPAGATION DU NOUVEAU CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) 25 Tháng Ba, 2020
Hoạt động kinh doanh và Lệnh ở nhà - PDF tiếng Nga ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ВРЕМЕННОМ ЗАПРЕТЕ НЕПЕРВОСТЕПЕННОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОБРАНИЙ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА (COVID-19) 25 Tháng Ba, 2020
Lệnh khẩn cấp và giải thích về việc cấm đối với các doanh nghiệp không thiết yếu (đã ký) PDF Tháng Ba 22, 2020
Lệnh khẩn cấp và giải thích về việc cấm đối với các doanh nghiệp không thiết yếu (không ký cho trình đọc màn hình) PDF Tháng Ba 22, 2020
Lệnh cấm tụ tập đông người PDF Tháng Ba 12, 2020
Tuyên bố về trường hợp bất thường PDF Tháng Ba 11, 2020
Đầu trang