Chuyển đến nội dung chính

Đánh giá Chương trình Khu dân cư EnergyWorks

Báo cáo này tóm tắt kết quả của chương trình EnergyWorks, được tài trợ bởi một khoản trợ cấp liên bang bốn năm từ 2010-2014. Chương trình hỗ trợ một chương trình dân cư và một chương trình cho vay thương mại và tìm cách phát triển thị trường hiệu quả năng lượng ở khu vực Philadelphia.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Đánh giá Chương trình Khu dân cư EnergyWorks PDF Lấy mẫu kết quả của chương trình EnergyWorks. Ngày 1 tháng 1 năm 2014
Đầu trang