Chuyển đến nội dung chính

Lệnh điều hành hoạt động xây dựng

S@@ ắc lệnh hành pháp này cho phép hoạt động xây dựng tiếp tục ở Philadelphia, theo lệnh của Thống đốc cho phép xây dựng trên toàn tiểu bang vào thứ Sáu, ngày 1 tháng Năm. Theo lệnh, công việc phải tuân thủ các giới hạn nghiêm ngặt để hạn chế sự lây lan của COVID-19.

Đầu trang