Chuyển đến nội dung chính

Báo cáo dữ liệu phúc lợi trẻ em

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Báo cáo các chỉ số hàng quý quý 4 năm tài chính 2023 PDF Báo cáo Dữ liệu Hàng quý nêu bật các xu hướng trong các chức năng thiết yếu của Bộ Dịch vụ Nhân sinh Philadelphia (DHS) và Cơ quan Ô dù Cộng đồng (CUA), kết quả chính và tiến bộ hướng tới bốn mục tiêu chính là Cải thiện Kết quả cho Trẻ em (IOC). 6 Tháng Mười Một, 2023
Báo cáo các chỉ số hàng quý quý 3 năm tài chính 2023 PDF Báo cáo Dữ liệu Hàng quý nêu bật các xu hướng trong các chức năng thiết yếu của Bộ Dịch vụ Nhân sinh Philadelphia (DHS) và Cơ quan Ô dù Cộng đồng (CUA), kết quả chính và tiến bộ hướng tới bốn mục tiêu chính là Cải thiện Kết quả cho Trẻ em (IOC). 14 Tháng Tám, 2023
Báo cáo các chỉ số hàng quý quý 2 năm tài chính 2023 PDF Báo cáo Dữ liệu Hàng quý nêu bật các xu hướng trong các chức năng thiết yếu của Bộ Dịch vụ Nhân sinh Philadelphia (DHS) và Cơ quan Ô dù Cộng đồng (CUA), kết quả chính và tiến bộ hướng tới bốn mục tiêu chính là Cải thiện Kết quả cho Trẻ em (IOC). 16 Tháng Sáu, 2023
Báo cáo các chỉ số hàng quý quý 1 năm tài chính 2023 PDF Báo cáo Dữ liệu Hàng quý nêu bật các xu hướng trong các chức năng thiết yếu của Bộ Dịch vụ Nhân sinh Philadelphia (DHS) và Cơ quan Ô dù Cộng đồng (CUA), kết quả chính và tiến bộ hướng tới bốn mục tiêu chính là Cải thiện Kết quả cho Trẻ em (IOC). 24 Tháng Một, 2023
Báo cáo các chỉ số hàng quý quý 4 năm tài chính 2022 PDF Báo cáo Dữ liệu Hàng quý nêu bật các xu hướng trong các chức năng thiết yếu của Bộ Dịch vụ Nhân sinh Philadelphia (DHS) và Cơ quan Ô dù Cộng đồng (CUA), kết quả chính và tiến bộ hướng tới bốn mục tiêu chính là Cải thiện Kết quả cho Trẻ em (IOC). Tháng Mười 3, 2022
Báo cáo các chỉ số hàng quý quý 3 năm tài chính 2022 PDF Báo cáo Dữ liệu Hàng quý nêu bật các xu hướng trong các chức năng thiết yếu của Bộ Dịch vụ Nhân sinh Philadelphia (DHS) và Cơ quan Ô dù Cộng đồng (CUA), kết quả chính và tiến bộ hướng tới bốn mục tiêu chính là Cải thiện Kết quả cho Trẻ em (IOC). Tháng Bảy 11, 2022
Báo cáo các chỉ số hàng quý quý 2 năm tài chính 2022 PDF Báo cáo Dữ liệu Hàng quý nêu bật các xu hướng trong các chức năng thiết yếu của Bộ Dịch vụ Nhân sinh Philadelphia (DHS) và Cơ quan Ô dù Cộng đồng (CUA), kết quả chính và tiến bộ hướng tới bốn mục tiêu chính là Cải thiện Kết quả cho Trẻ em (IOC). Tháng Tư 4, 2022
Báo cáo các chỉ số hàng quý quý 1 năm tài chính 2022 PDF Báo cáo Dữ liệu Hàng quý nêu bật các xu hướng trong các chức năng thiết yếu của Bộ Dịch vụ Nhân sinh Philadelphia (DHS) và Cơ quan Ô dù Cộng đồng (CUA), kết quả chính và tiến bộ hướng tới bốn mục tiêu chính là Cải thiện Kết quả cho Trẻ em (IOC) Tháng Một 12, 2022
Báo cáo các chỉ số hàng quý quý 4 năm tài chính 2021 PDF Báo cáo Chỉ số Hàng quý nêu bật các xu hướng trong các chức năng thiết yếu của Bộ Dịch vụ Nhân sinh Philadelphia (DHS) và Cơ quan Ô dù Cộng đồng (CUA), kết quả chính và tiến bộ hướng tới bốn mục tiêu chính là Cải thiện Kết quả cho Trẻ em (IOC). Tháng Mười Hai 27, 2021
Báo cáo các chỉ số hàng quý quý 3 năm tài chính 2021 PDF Báo cáo Chỉ số Hàng quý nêu bật các xu hướng trong các chức năng thiết yếu của Bộ Dịch vụ Nhân sinh Philadelphia (DHS) và Cơ quan Ô dù Cộng đồng (CUA), kết quả chính và tiến bộ hướng tới bốn mục tiêu chính là Cải thiện Kết quả cho Trẻ em (IOC). Tháng Mười Hai 27, 2021
Báo cáo các chỉ số hàng quý quý 2 năm tài chính 2021 PDF Báo cáo Chỉ số Hàng quý nêu bật các xu hướng trong các chức năng thiết yếu của Bộ Dịch vụ Nhân sinh Philadelphia (DHS) và Cơ quan Ô dù Cộng đồng (CUA), kết quả chính và tiến bộ hướng tới bốn mục tiêu chính là Cải thiện Kết quả cho Trẻ em (IOC). Tháng Mười Hai 27, 2021
Báo cáo các chỉ số hàng quý quý 1 năm tài chính 2021 PDF Báo cáo Chỉ số Hàng quý nêu bật các xu hướng trong các chức năng thiết yếu của DHS Philadelphia và Cơ quan Ô dù Cộng đồng (CUA), kết quả chính và tiến bộ hướng tới các mục tiêu chính là Cải thiện Kết quả cho Trẻ em. 29 Tháng Ba, 2021
Phạm vi dịch vụ chăm sóc cộng đoàn của DHS PDF Phạm vi dịch vụ dành cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cộng đồng (IN, GH) Tháng Mười Một 12, 2020
Báo cáo các chỉ số hàng quý quý 3 năm tài chính 2020 PDF Báo cáo Chỉ số Hàng quý nêu bật các xu hướng trong các chức năng thiết yếu của Bộ Dịch vụ Nhân sinh Philadelphia (DHS) và Cơ quan Ô dù Cộng đồng (CUA), kết quả chính và tiến bộ hướng tới bốn mục tiêu chính là Cải thiện Kết quả cho Trẻ em (IOC). Tháng Tám 5, 2020
Báo cáo các chỉ số hàng quý quý 2 năm tài chính 2020 PDF Báo cáo Chỉ số Hàng quý nêu bật các xu hướng trong các chức năng thiết yếu của Bộ Dịch vụ Nhân sinh Philadelphia (DHS) và Cơ quan Ô dù Cộng đồng (CUA), kết quả chính và tiến bộ hướng tới bốn mục tiêu chính là Cải thiện Kết quả cho Trẻ em (IOC). 4 Tháng Năm, 2020
Báo cáo các chỉ số hàng quý quý 1 năm tài chính 2020 PDF Báo cáo Chỉ số Hàng quý nêu bật các xu hướng trong các chức năng thiết yếu của Bộ Dịch vụ Nhân sinh Philadelphia (DHS) và Cơ quan Ô dù Cộng đồng (CUA), kết quả chính và tiến bộ hướng tới bốn mục tiêu chính là Cải thiện Kết quả cho Trẻ em (IOC) Tháng Mười 5, 2020
Báo cáo các chỉ số hàng năm FY2019 PDF Báo cáo các chỉ số hàng năm - Năm tài chính 2019 Ngày 1 tháng 7 năm 2018 - Ngày 30 tháng 6 năm 2019 nêu bật các xu hướng trong các chức năng thiết yếu của Bộ Dịch vụ Nhân sinh Philadelphia (DHS) và Cơ quan Ô dù Cộng đồng (CUA), kết quả chính và tiến bộ hướng tới bốn mục tiêu chính là Cải thiện Kết quả cho Trẻ em (IOC) Tháng Mười Hai 6, 2019
Báo cáo các chỉ số hàng quý quý 3 năm tài chính 2019 PDF Báo cáo Chỉ số Hàng quý nêu bật các xu hướng trong các chức năng thiết yếu của Bộ Dịch vụ Nhân sinh Philadelphia (DHS) và Cơ quan Ô dù Cộng đồng (CUA), kết quả chính và tiến bộ hướng tới bốn mục tiêu chính là Cải thiện Kết quả cho Trẻ em (IOC) Tháng Tám 12, 2019
Báo cáo Dữ liệu Hàng quý FY2019Q2_Sửa đổi tháng 6 năm 2019 PDF Báo cáo Dữ liệu Hàng quý nêu bật các xu hướng trong các chức năng thiết yếu của Bộ Dịch vụ Nhân sinh Philadelphia (DHS) và Cơ quan Ô dù Cộng đồng (CUA), kết quả chính và tiến bộ hướng tới bốn mục tiêu chính là Cải thiện Kết quả cho Trẻ em (IOC) Tháng Sáu 12, 2019
Báo cáo Dữ liệu Hàng quý FY2019Q1_Sửa đổi tháng 6 năm 2019 PDF Báo cáo Dữ liệu Hàng quý nêu bật các xu hướng trong các chức năng thiết yếu của Bộ Dịch vụ Nhân sinh Philadelphia (DHS) và Cơ quan Ô dù Cộng đồng (CUA), kết quả chính và tiến bộ hướng tới bốn mục tiêu chính là Cải thiện Kết quả cho Trẻ em (IOC) Tháng Sáu 12, 2019
Báo cáo Dữ liệu Hàng quý FY2018_Sửa đổi tháng 6 năm 2019 PDF Báo cáo Dữ liệu Hàng quý nêu bật các xu hướng trong các chức năng thiết yếu của Bộ Dịch vụ Nhân sinh Philadelphia (DHS) và Cơ quan Ô dù Cộng đồng (CUA), kết quả chính và tiến bộ hướng tới bốn mục tiêu chính là Cải thiện Kết quả cho Trẻ em (IOC) Tháng Sáu 12, 2019
Báo cáo các chỉ số hàng quý quý 3 năm tài chính 2018 PDF Báo cáo Chỉ số Hàng quý nêu bật các xu hướng trong các chức năng thiết yếu của Bộ Dịch vụ Nhân sinh Philadelphia (DHS) và Cơ quan Ô dù Cộng đồng (CUA), kết quả chính và tiến bộ hướng tới bốn mục tiêu chính là Cải thiện Kết quả cho Trẻ em (IOC) Tháng Tám 14, 2018
Báo cáo các chỉ số hàng quý quý 2 năm tài chính 2018 PDF Báo cáo Chỉ số Hàng quý nêu bật các xu hướng trong các chức năng thiết yếu của Bộ Dịch vụ Nhân sinh Philadelphia (DHS) và Cơ quan Ô dù Cộng đồng (CUA), kết quả chính và tiến bộ hướng tới bốn mục tiêu chính là Cải thiện Kết quả cho Trẻ em (IOC) Tháng Năm 14, 2018
Báo cáo các chỉ số hàng quý quý 1 năm tài chính 2018 PDF Báo cáo Chỉ số Hàng quý nêu bật các xu hướng trong các chức năng thiết yếu của Bộ Dịch vụ Nhân sinh Philadelphia (DHS) và Cơ quan Ô dù Cộng đồng (CUA), kết quả chính và tiến bộ hướng tới bốn mục tiêu chính là Cải thiện Kết quả cho Trẻ em (IOC). Tháng Mười Hai 12, 2017
Báo cáo dữ liệu Báo cáo Dữ liệu Phúc lợi Trẻ em tháng 6 năm 2017 PDF Bản trình bày hiển thị dữ liệu năm tài chính cho các đường dây nóng, điều tra, sàng lọc, chứng minh báo cáo, ngược đãi lặp lại, chấp nhận đóng cửa dịch vụ và trường hợp, tải trường hợp, thăm viếng, thời gian dịch vụ phụ thuộc, trẻ em sắp đặt theo loại, khoảng cách từ nhà, trường tồn, ngược đãi trong chăm sóc nuôi dưỡng, thành tích Cải thiện Kết quả chính cho Trẻ em (IOC). Tháng Sáu 30, 2017
Đầu trang