Chuyển đến nội dung chính

Báo cáo của Ủy viên về điều trần công khai Thuế Đồ uống Philadelphia

Ủy viên Doanh thu đã phát hành báo cáo này cùng với việc nộp các quy định chính thức cho Thuế Đồ uống Philadelphia. Báo cáo của Ủy viên tóm tắt các chủ đề đã được thảo luận trong một phiên điều trần công khai về Thuế đồ uống Philadelphia. Nó cũng mô tả phản ứng của anh ấy đối với các điểm đã được nêu ra.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Báo cáo của Ủy viên về điều trần Thuế Đồ uống Philadelphia PDF Báo cáo của Ủy viên Doanh thu về Thuế Đồ uống Philadelphia. Tháng Mười 31, 2016
Lên trên