Chuyển đến nội dung chính

Giấy chứng nhận vật liệu bảo hiểm

Bộ Giấy phép và Thanh tra (L & I) cấp giấy phép thương mại trong thành phố và một số giấy phép thương mại nhất định yêu cầu bằng chứng về phạm vi bảo hiểm. Tài liệu này bao gồm thông tin cho giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Mẫu giấy chứng nhận mẫu bảo hiểm PDF Tài liệu này là một giấy chứng nhận mẫu của mẫu bảo hiểm trách nhiệm với hướng dẫn và giới hạn chính sách bảo hiểm. Tháng Bảy 8, 2022
Lên trên