Chuyển đến nội dung chính

Tóm tắt ngân sách cho công bằng chủng tộc

Văn phòng Ngân sách đã hợp tác với Văn phòng Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập để tóm tắt cách tiếp cận Ngân sách cho Công bằng chủng tộc. Tài liệu này cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn gồm hai trang về quy trình và các yếu tố đầu vào khác nhau mà Văn phòng Ngân sách đã xem xét khi phát triển đề xuất ngân sách nhúng các nguyên tắc và thực tiễn bình đẳng chủng tộc.

Để có mô tả rõ ràng hơn về ngân sách, hãy truy cập Bản tóm tắt ngân sách hàng năm của Văn phòng Ngân sách cho Bản tóm tắt công bằng chủng tộc và Bản tóm tắt sự tham gia của cộng đồng.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Tóm tắt ngân sách cho công bằng chủng tộc FY24 PDF 3 Tháng Ba, 2023
Đầu trang