Chuyển đến nội dung chính

Các bưu kiện bị ảnh hưởng với các bản sửa đổi cho LiMWA

Các sửa đổi gần đây của FEMA đối với Giới hạn Hành động Sóng vừa phải (LiMWA) có thể chưa xuất hiện trên Bản đồ Lũ lụt của FEMA. Tài liệu này cung cấp danh sách các bưu kiện bị ảnh hưởng bởi các sửa đổi FEMA gần đây.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Danh sách các bưu kiện bị ảnh hưởng PDF Tài liệu này cung cấp danh sách các bưu kiện bị ảnh hưởng bởi các sửa đổi FEMA gần đây. Tháng Một 21, 2022
Lên trên