Chuyển đến nội dung chính

Sứ mệnh của chúng tôi

Văn phòng của chúng tôi

Văn phòng Thanh tra Thanh niên được thành lập theo lệnh hành pháp vào ngày 30 tháng 11 năm 2022. Văn phòng của chúng tôi chịu trách nhiệm thúc đẩy sự an toàn và hạnh phúc của thanh thiếu niên trong các khu dân cư.


Tầm nhìn của chúng tôi về công bằng chủng tộc

Văn phòng của chúng tôi cam kết đáp ứng các nhu cầu đặc biệt của giới trẻ và gia đình của họ bằng cách:

  • Giảm việc sử dụng các cơ sở sắp đặt khu dân cư dành cho thanh thiếu niên.
  • Giải quyết các lý do cơ bản mà thanh niên da màu thường được gửi vào vị trí sắp đặt.
  • Cải thiện và thúc đẩy sức khỏe, sự an toàn và hạnh phúc của thanh niên sắp đặt.
  • Giải quyết những thành kiến và định kiến khiến giới trẻ da màu có nguy cơ bị lạm dụng khi sắp đặt.

Chúng tôi sẽ hợp tác với thanh niên, những người ủng hộ và lãnh đạo Thành phố để đưa ra các giải pháp dựa trên bằng chứng nhằm đảm bảo rằng thanh thiếu niên được an toàn và thành công trong cộng đồng.

Bởi vì công việc của chúng tôi, Philadelphia sẽ là một nơi mà tất cả thanh niên có thể truy cập vào cuộc sống, tự do và theo đuổi hạnh phúc, bất kể hoàn cảnh hay kinh nghiệm sống của họ.

Đầu trang