Chuyển đến nội dung chính

Văn phòng Thị trưởng

Kêu gọi cho ý tưởng - Tượng Rizzo

Để đáp lại cuộc trò chuyện công khai gần đây xung quanh tượng đài Frank L. Rizzo và vị trí của nó ở phía trước Tòa nhà Dịch vụ Thành phố, Thành phố muốn bạn chia sẻ ý tưởng của mình cho tương lai của bức tượng. Tất cả người dân Philadelphia đều được hoan nghênh gửi ý tưởng của họ. Hạn chót để gửi ý tưởng là 5:00 chiều, ngày 15 tháng 9 năm 2017.

Xin cảm ơn bạn đã chia sẻ suy nghĩ của bạn. Lời kêu gọi ý tưởng này đã kết thúc.

Đầu trang