Chuyển đến nội dung chính

Quảng trường McPherson


Một dự án Xây dựng lại

Giới thiệu

Quảng trường McPherson là một công viên rộng 6 mẫu Anh ở Kensington, có những cây lớn và thiết bị sân chơi. Công viên lịch sử này cũng là nơi có một địa điểm dự án Xây dựng lại khác, Thư viện Quảng trường McPherson.

Dòng thời gian

Tiếp cận cộng đồng và sự tham gia của cộng đồng sẽ bắt đầu khi một đối tác phi lợi nhuận đã được xác định để lãnh đạo dự án.

Kết nối

ĐịA Chỉ
601 E Đại lộ Indiana.
Philadelphia, PA 19134
Công viên & Rec Finder

Thông tin liên hệ của dự án

Tổ chức E-mail
Thành phố Philadelphia, Xây dựng lại rebuild@phila.gov
Lên trên