Chuyển đến nội dung chính

Trang web/Tài liệu giấy phép tiện ích

Sở Giấy phép và Thanh tra (L & I) cấp giấy phép cho các dự án công trình công trường hoặc nền móng trong thành phố. Sử dụng đơn xin giấy phép làm việc/tiện ích tại địa điểm hoặc Giấy phép xây dựng chỉ dành cho nền tảng.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Đơn xin giấy phép công việc/tiện ích PDF Sử dụng đơn xin này để xin giấy phép cho công việc trang web hoặc nền móng, bao gồm bất kỳ công việc điện, hệ thống ống nước hoặc chữa cháy nào. Tháng Chín 23, 2019
Lên trên