Chuyển đến nội dung chính

Các tài liệu và mẫu đơn kháng cáo đánh giá tài sản

Nếu tài sản của bạn đã được đánh giá và bạn tin rằng giá trị được đánh giá là không chính xác, bạn có thể nộp đơn kháng cáo lên Hội đồng sửa đổi thuế (BRT). Sử dụng các biểu mẫu trên trang này để nộp đơn kháng cáo của bạn.

Hạn chót để nộp đơn kháng cáo giá trị thị trường năm 2025 là ngày 7 tháng 10 năm 2024.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Mẫu kháng cáo giá trị thị trường năm 2025 PDF Sử dụng biểu mẫu này để khiếu nại giá trị thị trường được đánh giá của tài sản của bạn với BRT. 27 Tháng Ba, 2024
Tờ bìa tóm tắt thẩm định PDF Sử dụng biểu mẫu này để cung cấp thông tin thẩm định về một tài sản mà bạn đang khiếu nại với BRT. Tháng Mười Một 21, 2023
Mẫu đơn rút kháng cáo PDF Sử dụng biểu mẫu này để rút đơn kháng cáo giá trị thị trường của bạn khỏi việc xem xét bởi BRT. Tháng Mười Một 21, 2023
N ộp hồ sơ muộn - mẫu kháng cáo giá trị thị trường (nunc pro tunc) PDF Sử dụng biểu mẫu này để nộp đơn kháng cáo kịp thời về giá trị thị trường được đánh giá của một tài sản cho BRT. 7 Tháng Mười Một, 2023
N ộp hồ sơ muộn - biểu mẫu giảm (nunc pro tunc) PDF Sử dụng biểu mẫu này để kháng cáo một quyết định cắt giảm kịp thời cho BRT. Tháng Hai 3, 2021
N ộp hồ sơ muộn - biểu mẫu phi lợi nhuận (nunc pro tunc) PDF Sử dụng biểu mẫu này để kháng cáo đơn xin miễn thuế bất động sản phi lợi nhuận không kịp thời cho BRT. Tháng Hai 3, 2021
Mẫu đơn kháng cáo giảm hoặc miễn trừ bị từ chối PDF Sử dụng biểu mẫu này để kháng cáo việc cắt giảm bị từ chối, miễn thuế phi lợi nhuận hoặc Miễn trừ Homestead lên BRT. Tháng Một 21, 2021
Mẫu giấy ủy quyền PDF Sử dụng biểu mẫu này để chỉ định một đại diện được ủy quyền đại diện cho kháng cáo của bạn đối với BRT. 30 Tháng Tư, 2024
Lên trên