Chuyển đến nội dung chính

Thông báo và chương trình nghị sự về điều trần mua sắm

Bộ Mua sắm hỗ trợ quản lý các hợp đồng của Thành phố Philadelphia và luật pháp liên quan được tìm thấy trong Chương 17 của Bộ luật Philadelphia.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Thông báo cuộc họp công cộng_Walter P. Lomax Jr. Luật TIB PDF Thông báo về phiên điều trần công khai vào ngày 24 tháng 1 năm 2024 liên quan đến các sửa đổi đối với Walter P. Lomax Minh bạch trong Luật Kinh doanh. Tháng Một 19, 2024
Đầu trang