Chuyển đến nội dung chính

Các sáng kiến cải tiến quy trình L&I

Bộ Giấy phép và Thanh tra (L & I) đang làm việc để cung cấp các mức độ dịch vụ, an toàn và minh bạch cao hơn thông qua các sáng kiến cải tiến quy trình của mình. Trang này cung cấp các tài liệu về những cải tiến đó.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Thẻ báo cáo L&I PDF Thẻ báo cáo L & I này bao gồm các điểm cho các dịch vụ được cung cấp trong năm qua và các kế hoạch liên quan để tiếp tục cải tiến. 29 Tháng Mười Một, 2023
Đầu trang