Chuyển đến nội dung chính

Hướng dẫn tài nguyên nhà ở

Bộ phận Phát triển Nhà ở và Cộng đồng (DHCD) sử dụng tài trợ của liên bang, tiểu bang, địa phương và nền tảng để đánh giá và giải quyết các nhu cầu phát triển cộng đồng và nhà ở của Philadelphia. Hướng dẫn Tài nguyên Nhà ở của DHCD là một tập sách liệt kê các dịch vụ và tài nguyên nhà ở có sẵn cho cư dân Philadelphia.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Hướng dẫn Tài nguyên Nhà ở - 6 Tháng Ba, 2022 PDF 06 Tháng Ba, 2022
Đầu trang