Chuyển đến nội dung chính

Lệ phí cho giấy phép và giấy phép L & I

Trang này bao gồm danh sách các khoản phí cho giấy phép, giấy phép kinh doanh và giấy phép thương mại do Bộ Giấy phép và Thanh tra (L & I) cấp.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Tóm tắt phí giấy phép xây dựng PDF Bảng phác thảo phí cho các loại giấy phép xây dựng khác nhau bao gồm các ngành nghề và giấy phép EZ cho các đơn nộp trước ngày 1 tháng 1 năm 2023. Tháng Tám 11, 2022
Tóm tắt phí giấy phép xây dựng - 2023 PDF Bảng phác thảo phí cho các loại giấy phép xây dựng khác nhau bao gồm các ngành nghề và giấy phép EZ cho các đơn nộp vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2023. 13 Tháng Ba, 2024
Tóm tắt phí cấp phép PDF Tóm tắt lệ phí cấp phép cho các đơn đăng ký nộp trước ngày 1 tháng 1 năm 2023. Tháng Tám 11, 2022
Tóm tắt phí cấp phép - 2023 PDF Tóm tắt lệ phí cấp phép cho các đơn đăng ký nộp vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2023. Tháng Mười Hai 8, 2022
Tóm tắt phí giấy phép phân vùng PDF Tóm tắt phí giấy phép phân vùng cho các đơn đăng ký nộp trước ngày 1 tháng 1 năm 2023. Tháng Tám 11, 2022
Tóm tắt phí giấy phép phân vùng - 2023 PDF Tóm tắt lệ phí giấy phép phân vùng cho các đơn đăng ký được nộp vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2023. 13 Tháng Ba, 2024
Đầu trang