Chuyển đến nội dung chính

Bảng tỷ lệ nước, cống và nước mưa

Thiết lập độc lập mức giá và phí cho các dịch vụ cấp nước và cống rãnh cho Thành phố Philadelphia.

Bảng tỷ lệ nước, cống và nước mưa

Những gì chúng tôi làm

Philadelphia Water, Sewer, and Storm Water Rate Board là một cơ quan độc lập. Hội Đồng Thành Phố đã thành lập Hội đồng quản trị để ấn định mức giá và phí cho dịch vụ cấp nước và cống rãnh.

Thông qua quá trình các cuộc họp và điều trần của hội đồng quản trị, hội đồng quản trị xem xét lời khai và các bằng chứng khác do các quan chức Thành phố và các thành viên của công chúng đệ trình để đạt được mức giá hợp lý và hợp lý nhằm cung cấp tài trợ đầy đủ cho hoạt động của Sở Nước Philadelphia.

Quan tâm đến việc nhận thông báo khi thông tin được thêm vào trang web này? Đăng ký Listser v của chúng tôi.

Kết nối

ĐịA Chỉ
1515 Arch St. Tầng
17
Philadelphia, PA 19102-1595
E-mail WaterRateBoard@phila.gov

Be a part of the process

All Rate Board meetings and hearings are open to the public. 


Top