Chuyển đến nội dung chính

Nhân viên điều hành

Gặp gỡ những cá nhân tài năng giúp Parks & Recreation phát triển!

Thêm +
Susan Buck
Phó Ủy viên Hoạt động
Thêm +
Aparna Palantino
Phó Ủy viên Cơ sở hạ tầng vốn và quản lý đất đai tự nhiên
Thêm +
Bill Salvatore
Phó Ủy viên Chương trình; Giám đốc Philadelphia International Unity Cup
Thêm +
Marissa Washington
Phó Ủy viên Hành chính
Thêm +
Lên trên