Chuyển đến nội dung chính

Văn phòng Nhân sự

Thông số kỹ thuật của lớp công việc

Bảng dưới đây chứa thông tin chi tiết về các vị trí Dịch vụ Dân sự. Bạn có thể tìm kiếm và sắp xếp bảng bằng cách:

Mỗi vị trí trong bảng có một liên kết để đăng ký thông báo đăng tuyển.

Đầu trang