Ale nan kontni prensipal

Komisyon Konsèy Revizyon nan Taks

Apèl estimasyon

Pwopriyetè pwopriyete ki kwè valè evalye pwopriyete yo pa kòrèk ka depoze yon apèl.

Apèl evalyasyon yo ta dwe pwouve omwen youn nan bagay sa yo:

 • Valè sou mache a estime nan pwopriyete w la twò wo oswa twò ba
 • Valè sou mache a estime nan pwopriyete w la se pa inifòm ak pwopriyete ki antoure menm jan an
 • Karakteristik pwopriyete w la ki afekte valè li yo anpil kòrèk
Pou depoze yon apèl, ou dwe ranpli fòm apèl ki nesesè yo.

Ou ka ale nan yon odisyon Apèl Valè Mache an pèsòn oswa adistans. Ou ka jwenn lyen Zoom nan yon odisyon nan avi odisyon ou oswa sou kalandriye evènman nou yo.

1. Tan pou ranpli

Yon apèl nan valè mache byen imobilye dwe ranpli ak Komisyon Konsèy la nan Revizyon nan taks (“BRT”) pa pita pase premye Lendi a nan mwa Oktòb nan ane a anvan ane taks la pou ki se revizyon an mande, ak eksepsyon sa yo:

 1. Si pwopriyete a transmèt bay yon nouvo pwopriyetè apre premye Lendi Oktòb la ak anvan 31 desanm nan ane ki vini anvan ane taks la nan kesyon an, nouvo pwopriyetè a dwe depoze yon Aplikasyon pou apèl pa pita pase trant (30) jou almannak apre dat papye kay la ki pwouve veyikil la;
 2. Si Avi sou Evalyasyon Imobilye a gen dat apre premye Lendi Oktòb nan ane ki vini anvan ane fiskal la nan kesyon an, yo dwe depoze yon Aplikasyon pou Apèl nan trant (30) jou almannak Avi;
 3. Si pwopriyete a se sijè a yon Akò nan Vann egzekite apre premye Lendi a nan mwa Oktòb ak anvan 31 desanm nan ane a anvan ane taks la pou ki revizyon an mande, achtè a dwe depoze yon Aplikasyon apèl nan lespas trant (30) jou kalandriye soti nan dat ki nan ekzekisyon an nan Akò a nan Vann.

2. Mete pou ranpli

Yon Aplikasyon Apèl dwe depoze nan Komisyon Konsèy la nan Revizyon nan taks, Sant lan Curtis, 601 Walnut Street, Suite 325 Lès, Philadelphia, Pensilvani 19106. Yo ka depoze yon aplikasyon pa lapòs, an pèsòn lendi jiska vandredi, ant èdtan 8:30 AM ak 4:30 P.M. oswa pa e-poste fòm PDF la bay appealinquiry@phila.gov. Pa voye Doublon.


3. Antant pou depoze

Se sèlman yon “pati ki agrave” ki ka depoze yon Aplikasyon pou Apèl. Moun sa yo dwe konsidere kòm yon “pati agrave”:

 1. Yon mèt kay nan dosye
 2. Yon pwopriyetè ekitab
 3. Yon lokatè responsab pou peye tout oswa yon pati nan taks yo byen imobilye
 4. Yon lokatè ki responsab pou peye tout oswa yon pati nan itilizasyon ak taks sou lokatè
 5. Yon ipotèk nan posesyon

4. Aplikan otorize

Plis +

5. Avi pou odisyon apèl la

Komisyon Konsèy Revizyon Taks la ap voye avi bay aplikan an, nan dat, lè ak kote yon odisyon apèl valè mache oral byen imobilye, apeprè 45 a 90 jou davans.


6. Dokiman yo dwe pwodwi pa mèt kay nan dosye oswa pwopriyetè ekitab

Plis +

7. Temwen ekspè

Plis +

8. Oral odisyon

Plis +
Top