Ale nan kontni prensipal

Kesyon nan nòt

Komisyon Konsèy la nan Etik ofri konsèy enfòmèl sou etik an repons a anplwaye City, ofisye, ak lòt moun ki gen enterè. Paj sa a gen yon seleksyon nan repons a kesyon sou konfòme li avèk lwa entegrite piblik.

Aprann plis sou fason pou mande Komisyon Konsèy la nan Etik pou konsèy.

Finans kanpay

Èske limit kontribisyon Vil la baze sou eleksyon an oswa ane a?

Plis +

Se pou yon moun kontribye $3,100 nan yon kandida pou biwo Vil la nan dat 30 desanm 2021 epi fè yon lòt $3,100 kontribisyon nan menm kandida a twa jou apre?

Plis +

Se pou yon kandida pou biwo eli Vil la itilize yon komite politik yo te deja itilize nan yon ras diferan pou sipòte kandidati yo pou yon biwo ochwa Vil diferan?

Plis +

Si yon kandida pou biwo Vil la gen yon komite politik anplis komite kandida yo deziyen an, ka ke lòt komite fè yon kontribisyon nan komite kandida kandida a?

Plis +

Se pou yon kandida pou biwo eli Vil la, ki gen tou yon komite aksyon politik federal, transfere lajan ki soti nan PAC federal la nan komite politik kandida lokal yo?

Plis +

Se pou yon komite aksyon politik aksepte kontribisyon antrepriz?

Plis +

Èske kanpay yo nan kandida pou eleksyon Vil pèmèt yo sèvi ak kat kredi nan depanse lajan?

Plis +

Me de kandida, kouri pou biwo eli kòm yon adwaz, fann depans sou Rapò Finans Kanpay yo?

Plis +

Pou rezon Règleman Finans Kanpay Vil la, ki lè yon moun vin yon kandida pou biwo eli Vil la?

Plis +

Si yon moun anrejistre yon komite politik ak Depatman Deta epi otorize komite sa a pou aksepte kontribisyon sou non yo, èske moun sa a se yon “kandida” dapre Lwa Finans Kanpay Vil la?

Plis +

Ki limit kontribisyon pou patenarya dapre Lwa Finans Kanpay Vil la epi li enpòtan si patenarya a ap fè travay pou Vil la?

Plis +

Èske kanpay yon kandida a pou biwo Vil ki ap pote dèt bezwen ranpli rapò finans kanpay menm si eleksyon an ki enpòtan kandida a kouri pou se sou?

Plis +

Ki estati antrepriz yon komite politik apre ou fin ranpli yon Deklarasyon Enskripsyon Komite Politik ak swa Komisyonè Vil la oswa Depatman Deta?

Plis +

Ki jan yon moun ta mete kanpe yon komite politik, ki kalite antite ki ta komite politik sa a, ak ki kote ak ki jan yo dwe tankou yon komite ranpli rapò finans kanpay?

Plis +

Se pou komite kandida yon kandida pou kontribisyon itilizasyon biwo Vil la te resevwa pou fè yon kontribisyon nan yon kandida pou yon biwo jidisyè?

Plis +

Èske limit kontribisyon Finans Kanpay Vil la aplike nan kontribisyon nan komite politik la nan yon pawas?

Plis +

Ki sa ki se pwosedi a apwopriye pou yon kanpay ki te inadvèrtans aksepte yon kontribisyon entèdi nan yon sosyete?

Plis +

Dwe yon Komite Aksyon Politik ki anrejistre amande rapò finans kanpay Vil li a si li dekouvri yon kontribisyon ki pa divilge deja nan men yon kandida ki pa nan vil la konsènan yon eleksyon ki pa nan vil la?

Plis +

Si yon PAC oswa yon moun gen tout pouvwa a yon fundraiser pou yon kandida, yo se kontribisyon nan patisipan twazyèm-pati atribuabl lame a?

Plis +

Ki etap ki nesesè si yon komite politik ki anrejistre vle chanje non li?

Plis +

Se pou yon kanpay itilize depase kontribisyon pre-kandidati pou peye pou biwo vòt oswa rechèch ke yo pral itilize pou deside si yon kandida ta dwe kouri pou biwo?

Plis +

Si yon gwoup andose yon kandida, èske sa otomatikman fè tout depans politik yo kowòdone ak kandida sa a?

Plis +

Dapre Lwa Finans Kanpay Vil la, si yon kandida pale nan evènman yon òganizasyon an ak òganizasyon sa a pita andose kandida a, ta nenpòt depans ki vin apre pa òganizasyon an dwe konsidere kòm kowòdone?

Plis +

Si yon kanpay mande moun yo bay yon komite aksyon politik ak komite sa a Lè sa a, depanse lajan sipòte kandida a, ta depans komite a dwe konsidere yo dwe kowòdone ak kanpay la?

Plis +

Ki moun ki dwe rapòte prè yon kandida Vil la nan komite pwòp kandida yo, ak ki jan yo dwe li dwe divilge?

Plis +

Èske yon PAC ki kontribye nan yon kanpay pou Pennsylvania Gouvènè, men li pa fè okenn depans pou enfliyanse yon eleksyon Vil bezwen ranpli yon rapò finans kanpay ak Komisyon Konsèy Etik la?

Plis +

Anvan yon moun anonse kandidati yo pou yon biwo Vil, ki jan komite politik yo ka depanse kontribisyon nan excès de limit kontribisyon yo?

Plis +

Se pou yon komite kandida Vil aksepte kontribisyon nan men donatè ki sitiye (1) deyò nan Pennsylvania oswa (2) deyò nan peyi Etazini?

Plis +

Se pou komite kandida Vil aksepte kontribisyon nan ONG?

Plis +

Ki sa ki egzijans ranpli adisyonèl aplike nan yon PAC soti-of-eta ki bay yon komite kandida Vil?

Plis +

Èske yon komite depans endepandan achte pye videyo ki posede pa yon kanpay si komite a peye valè sou mache ki jis?

Plis +

Se pou yon PAC rekrite canvassers volontè nan kowòdinasyon ak kandida andose li yo?

Plis +

Se pou de LLCs ki gen menm pwopriyetè endividyèl la chak fè yon kontribisyon politik de $12,600 (oswa $25,200 pou biwo ki gen limit double)?

Plis +

Si limit kontribisyon yo double pou yon Eleksyon Primè, èske yo rete double pou Eleksyon Jeneral la?

Plis +

Kisa k ap pase nan komite politik la nan yon kandida ansyen? Dwe komite a kontinye ranpli rapò finans kanpay?

Plis +

Ka kandida miltip kenbe yon fundraiser jwenti pou kanpay yo ak fann lajan yo?

Plis +

Konfli nan enterè yo

Se pou yon anplwaye Vil pran aksyon ofisyèl ki ta afekte enterè finansye yon moun ki te yon kliyan nan leur anvan yo rantre nan Vil la?

Plis +

Se pou yon anplwaye Vil itilize tit Vil yo nan bay yon andòsman ki poko peye nan yon konpayi ki te bay sèvis nan yon ki pa Peye nan ki anplwaye a se yon ofisye ki poko peye?

Plis +

Se pou yon anplwaye Vil la bay sèvis konsiltasyon gratis nan legliz yo konsènan yon pwojè ki enplike legliz la ak depatman Vil anplwaye a?

Plis +

Se pou yon anplwaye Vil ki, kòm yon pati nan travay yo, bay yon kontra nan yon antrepriz konsiltasyon pran retrèt nan travay Vil yo ak travay nan menm kontra sa a?

Plis +

Si yon manm nan yon konsèy konsiltatif Vil la se tou yon anplwaye nan yon otorite gouvènman lokal, èske konfli Enterè Vil la ta entèdi yo pran aksyon ofisyèl atravè wòl yo sou tablo konsiltatif la si aksyon sa a ta afekte enterè finansye kliyan otorite gouvènman lokal la?

Plis +

Se pou yon anplwaye Vil la sèvi kòm yon arbitr peye nan Tribinal la Philadelphia nan Komen Pleas/Obligatwa Pwogram Abitraj?

Plis +

Èske yon anplwaye Konsèy Minisipal ka kontinye sèvi kòm direktè egzekitif ki poko peye nan yon kominote ki pa Peye-?

Plis +

Divilgasyon finansye

Èske yon ofisye Vil eli dwe soumèt tou de Deklarasyon Vil la ak Eta a nan Fòm Enterè Finansye?

Plis +

Kijan yon anplwaye Vil la dwe, ki depoze Deklarasyon Enterè Finansye Vil la, rapòte revni lwaye ki soti nan plizyè lokatè?

Plis +

Lè yo divilge revni lokasyon sou Deklarasyon Enterè Finansye Vil la, dwe yon filer divilge lwaye aktyèl la resevwa oswa lwaye sa yo mwens ipotèk ak lòt depans pwopriyete ki gen rapò ak pwopriyete lokasyon an?

Plis +

Si yon filer Fòm Vil fè eksperyans yon pèt nèt nan yon biznis, men salè brit yo nan biznis sa a te plis pase $500, yo dwe toujou lis biznis la nan seksyon “Sous Revni” nan Deklarasyon Vil Enterè Finansye yo?

Plis +

Ki jan yo dwe yon rapò filer sipò mari oswa madanm, pansyon alimantè, ak sipò timoun sou tou de Deklarasyon Vil yo ak Eta a nan Enterè finansye?

Plis +

Èske Seksyon 20-610 mande pou yon filer fòm Vil divilge kado yo te resevwa pandan ane rapò a, men apre yo te kite sèvis Vil la?

Plis +

Si yon anplwaye kite travay nan mwa janvye 2021, ki fòm divilgasyon finansye yo dwe ranpli?

Plis +

Èske yon ofisyèl eli bezwen divilge sou Deklarasyon Vil anyèl yo nan Enterè finansye tikè gratis resevwa pou yon evènman si ofisyèl la bay tikè yo bay elektè yo?

Plis +

Èske padon prè elèv dapre yon pwogram gouvènman konte kòm revni reportabl sou Deklarasyon Vil oswa Eta nan Enterè finansye?

Plis +

Èske yon nouvo anplwaye Vil la dwe rapòte revni patwon anvan yo sou Deklarasyon Enterè Finansye Vil ak Eta yo?

Plis +

Kado ak gratui

Se pou yon anplwaye Vil aksepte yon repa yo ofri kòm yon pati nan yon reyinyon biznis ki te òganize pa yon moun ki ap chèche aksyon ofisyèl nan men yo?

Plis +

Se pou yon anplwaye Vil bay yon kondwi jwèt ki te òganize pa yon biznis ki reyaji avèk anplwaye a ak depatman vil yo?

Plis +

Èske eksepsyon pou anplwaye Vil la aksepte prezans gratis nan evènman ki benefisye Vil la epi ki gen rapò ak devwa ofisyèl yo pèmèt yon anplwaye aksepte plis pase yon tikè pou yo ka pote yon envite?

Plis +

Se pou anplwaye Vil la ak fanmi yo patisipe nan yon pwogram vaksinasyon COVID ki rekonpanse patisipan yo ak kat kado, kote sous kat kado yo se yon konpayi prive ki gen yon kontra avèk Vil la?

Plis +

Se pou anplwaye Vil yo patisipe nan yon konkou vaksen COVID ki patwone ak finanse pa pati prive ak ankouraje pa Vil la?

Plis +

Se pou yon anplwaye Vil aksepte yon “kado” oswa “onoraryom” an echanj pou sèvis pwofesyonèl, lòt pase sèvis yo ke yo bay kòm yon anplwaye Vil, yo bay nan yon twazyèm pati?

Plis +

Se pou yon anplwaye Vil la re-dirije yon onoraryom ki entèdi pa Lwa sou Etik Eta a nan yon twazyèm-pati?

Plis +

Se pou yon Ofisye Vil mande yon kado nan yon ki pa Peye nan men yon moun ki ap chèche aksyon ofisyèl nan men Ofisye Vil sa a?

Plis +

Se pou yon biwo Vil kolekte jwèt pou don nan yon san bi likratif?

Plis +

Enterè nan kontra vil la — 10-102

espresyon

Se pou yon moun ki poko anrejistre ak Komisyon Konsèy la kòm yon gwoup lobiist ofisye Vil ak anplwaye?

Plis +

Si yon lobiist travay ak yon repòtè endependan bouyon yon moso opinyon pa ki repòtè sou yon zafè ankouraje pa direktè lekòl lobiist la, tan an pase pa konte a lobiist nan direksyon pou limit rapò espresyon Vil la?

Plis +

Ta dwe yon konpayi ki bay sèvis medya sosyal nan yon kabinè avoka espresyon enskri kòm yon lobiist?

Plis +

Lòt

Ki sa ki règ yo etik ak egzijans pou yon manm nan Komisyon Konsèy la Philadelphia nan etik?

Plis +

Èske anplwaye nan Asosyasyon Defansè a nan Philadelphia sijè a Règ Etik Vil la?

Plis +

Èske règ etik Vil la ta entèdi yon moun ki te bay sèvis nan Vil la kòm yon kontraktè endepandan pou li vin yon anplwaye Vil a plen tan?

Plis +

Èske anplwaye yo nan otorite ki gen rapò ak Philadelphia, ki te kreye dapre Lwa Eta a, sijè a règ Etik Vil la?

Plis +

Aktivite politik

Se pou yon anplwaye Vil la sèvi kòm yon moun ki komèt?

Plis +

Se pou yon anplwaye Konsèy Minisipal sèvi kòm yon committeeperson?

Plis +

Se pou yon branch egzekitif anplwaye Vil la nan yon konje nan absans patisipe nan yon kanpay pou biwo ochwa lokal?

Plis +

Se pou yon anplwaye Vil ki sou konje absans pou sèvi kòm yon manm konsèy nan yon sendika anplwaye Vil la sèvi tou kòm yon lidè pawas pou yon pati politik?

Plis +

Se pou yon anplwaye Vil pale sou devwa travay yo ak responsablite yo nan yon evènman akomode pa chapit lokal la nan yon gwoup politik patizan?

Plis +

Se pou yon komisyon konsiltatif Vil òganize yon fowòm louvri pou kandida jidisyè?

Plis +

Èske Règ Aktivite Politik Vil la aplike nan yon eleksyon pou yon pozisyon sou yon konsèy konsiltatif nan yon òganizasyon ki pa pou pwofi oswa kominote?

Plis +

Se pou konjwen yon anplwaye Vil la angaje nan ranmase lajan politik?

Plis +

Se pou yon anplwaye nan Depatman Lalwa volontè pou yon kandida pou Pwokirè Distri a?

Plis +

Se pou yon anplwaye Konsèy Minisipal ede yon PAC nan ranpli rapò finans kanpay an echanj pou peman?

Plis +

Èske yon anplwaye Vil ki vle kouri pou Jij Eleksyon bezwen demisyone nan pozisyon Vil yo?

Plis +

Se pou yon anplwaye Vil la sikile petisyon nominasyon pou kandida jidisyè yo?

Plis +

Se pou yon manm nan yon tablo Vil ki egzèse pouvwa enpòtan nan gouvènman an sèvi kòm yon ofisye nan yon gwoup politik patizan?

Plis +

Se pou yon pati politik rezève yon firehall City pou yon evènman politik?

Plis +

Se pou yon anplwaye nan Biwo Pwokirè Distri Vil la ale nan yon evènman politik pou yon kandida k ap kouri pou Pwokirè Distri a?

Plis +

Se pou yon anplwaye Konsèy Minisipal parèt nan yon kanpay politik komèsyal?

Plis +

Se pou yon moun ki sèvi nan yon Komisyon Konsèy Vil ki egzèse pouvwa enpòtan nan gouvènman an kouri pou biwo jidisyè?

Plis +

Se pou yon manm nan yon Komisyon Konsèy Vil ki egzèse pouvwa enpòtan nan gouvènman an sèvi kòm chèz la nan yon komite finans pati politik lokal la?

Plis +

Se pou yon manm nan yon Komisyon Konsèy Vil ki egzèse pouvwa enpòtan nan gouvènman an sèvi kòm yon manm nan yon komite lame pou yon kandida kouri pou Sena ameriken?

Plis +

Èske restriksyon aktivite politik Vil la aplike pou anplwaye kontra Vil la?

Plis +

Se pou yon anplwaye Vil ale nan yon evènman pou ranmase lajan politik nan kapasite ofisyèl yo?

Plis +

Ki règleman aktivite politik ki aplike pou yon anplwaye Vil la asiyen tanporèman pou ede Komisyonè Vil yo?

Plis +

Èske règleman aktivite politik Vil la aplike pou mari oswa madanm ofisye Vil yo ak anplwaye yo?

Plis +

Se pou yon anplwaye Konsèy Minisipal sèvi kòm yon manm konsèy nan yon SuperPAC?

Plis +

Post-travay

Se pou yon anplwaye Vil la kontinye ede Vil la nan anbochaj moun ki pral ranpli pozisyon ansyen Vil yo apre yo fin kite biwo Vil yo a?

Plis +

Èske restriksyon apre travay yo jwenn nan Kòd Seksyon 20-603 pèmèt yon ansyen anplwaye Vil la prezante opinyon pèsonèl yo nan yon odisyon ki te fèt nan ansyen Depatman Vil yo sou yon kesyon kote ansyen anplwaye a te patisipe pandan y ap travay pou Vil la?

Plis +

Èske yon estajyè Vil sijè a règ yon ane apre travay Eta a? (entèdi yo pou yo peye pou reprezante yon moun anvan ansyen kò gouvènmantal yo pou ane 1)

Plis +

Reprezantasyon

Se pou yon volontè anplwaye Vil kòm avoka, sou yon baz pro bono, pou yon sèvis ki pa Peye-, legal?

Plis +

Se pou yon anplwaye Vil reprezante defandan kriminèl nan Tribinal Philadelphia a nan Pleas Komen ak Tribinal Minisipal?

Plis +

Se pou yon ansyen manm nan yon tablo Vil reprezante kliyan anvan tablo sa a?

Plis +

Se pou yon anplwaye Vil la ap chèche peman frè ki dwe yo pa Vil la pou travay anplwaye a fè anvan yo rantre nan Vil la?

Plis +

Se pou yon anplwaye Vil la reponn a yon sondaj ki bay Vil la konsènan bidjè Vil la epi eksprime opinyon yo sou ki kote lajan Vil yo ta dwe priyorite?

Plis +

Èske yon anplwaye nan vil la ka yon Kapitèn blòk? Nan wòl sa a, èske yo ka kolekte siyati rezidan yo kòm yon pati nan yon pwosesis aplikasyon pèmi Vil la?

Plis +
Top