Chuyển đến nội dung chính

Trung tâm hỗ trợ giáo dục

Giúp trẻ em và thanh thiếu niên trong chăm sóc DHS đạt được tiềm năng học tập đầy đủ nhất của họ.

Về

Chúng tôi làm việc với Học Khu để ngăn chặn sự gián đoạn đối với việc giáo dục của trẻ em khi chúng được DHS chăm sóc. Chúng tôi cũng xác định và loại bỏ các rào cản giáo dục cho trẻ em trong hệ thống phúc lợi trẻ em.

Đại diện Trung tâm Hỗ trợ Giáo dục của chúng tôi, được gọi là liên lạc viên ESC, giải quyết các vấn đề liên quan đến giáo dục mà một học sinh đang chăm sóc DHS có thể gặp phải, bao gồm:

  • Vấn đề học tập.
  • Rào cản tham dự và trốn học.
  • Vận chuyển đến và đi từ trường.
  • Hỗ trợ cho trẻ em có nhu cầu giáo dục đặc biệt.

Kết nối

E-mail OCFCommunications@phila.gov
Điện thoại: (215) 683-4001

Làm thế nào chúng tôi giúp trẻ em và thanh thiếu niên

Trung tâm Hỗ trợ Giáo dục (ESC) cung cấp các nguồn lực, giới thiệu và liên kết đến các dịch vụ để tăng cường sự ổn định giáo dục và hỗ trợ nhu cầu giáo dục của trẻ em và thanh thiếu niên liên quan đến DHS từ mẫu giáo đến đại học.

Các ưu tiên của ESC là:

  • Duy trì sự ổn định giáo dục của trẻ em trong chăm sóc DHS.
  • Làm việc với Học Khu để ngăn chặn việc di chuyển trường học và bất kỳ sự gián đoạn nào khác đối với việc học của trẻ khi được DHS chăm sóc.
Lên trên