Chuyển đến nội dung chính

Thay đổi luật phân vùng

Bộ Giấy phép và Thanh tra (L & I) cung cấp thông tin cập nhật khi luật Phân vùng thay đổi. Trang này cung cấp thông tin về các bản cập nhật pháp luật Phân vùng gần đây.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Bảng Pháp luật Phân vùng - Ngày 5 tháng 3 năm 2024 PDF Một danh sách các thay đổi lập pháp có ảnh hưởng đến Bộ luật Phân vùng Philadelphia. 5 Tháng Ba, 2024
Lên trên