Chuyển đến nội dung chính

Sơ đồ đồng hồ nước

Ảnh này bao gồm các hướng dẫn để giúp bạn xác định, đọc và ghi lại thông tin sử dụng từ đồng hồ nước của bạn.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Sơ đồ đồng hồ nước PDF Cho thấy làm thế nào để đọc một đồng hồ nước tiêu chuẩn. Tháng Sáu 21, 2018
Lên trên