Chuyển đến nội dung chính

Ngày đến hạn nộp thuế lương

Ngày đến hạn nộp thuế tiền lương và thanh toán khác nhau tùy thuộc vào số tiền được khấu trừ từ tiền lương của nhân viên. Nếu bạn là người thuê lao động, bạn có thể cần phải nộp đơn hàng quý, hàng tháng, nửa tháng hoặc hàng tuần. Mỗi năm, Bộ Doanh thu công bố một lịch trình các ngày đáo hạn cụ thể cho Thuế tiền lương. Xem lịch trình bên dưới.

Nếu bạn là người thuê lao động, tần suất nộp đơn của bạn được xác định bởi số tiền Thuế Tiền lương mà bạn khấu lưu.

Số tiền quý vị giữ lại Tần suất quý vị phải nộp tờ khai thuế lương
Ít hơn $350 mỗi tháng Hàng quý
Nhiều hơn $350 nhưng ít hơn $16,000 mỗi tháng Hàng tháng
$16,000 trở lên mỗi tháng (khấu trừ tiền lương hai tháng một lần) Nửa tháng
$16,000 trở lên mỗi tháng Hàng tuần

Người khai thuế nửa tháng và hàng tuần phải nộp tờ khai Thuế Tiền lương năm 2021 còn lại và các khoản thanh toán bằng điện tử thông qua Trung tâm Thuế Philadelphia. Bắt đầu từ năm 2022, tất cả các hồ sơ Thuế Tiền lương phải được thực hiện tại Trung tâm Thuế Philadelphia bất kể tần suất.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Ngày đến hạn nộp thuế lương hàng tuần quý 1 và quý 2 năm 2024 (tháng 1 đến tháng 6) PDF Ngày đến hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế tiền lương năm 2024. 11 Tháng Mười Hai, 2023
Ngày đến hạn nộp thuế lương hàng tuần quý 3 và quý 4 năm 2024 (tháng 7 đến tháng 12) PDF Ngày đến hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế tiền lương năm 2024. 11 Tháng Mười Hai, 2023
Ngày đến hạn hàng tháng của Thuế tiền lương năm 2024 PDF Ngày đến hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế tiền lương năm 2024. 11 Tháng Mười Hai, 2023
Ngày đáo hạn nửa tháng của Thuế tiền lương năm 2024 PDF Ngày đến hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế tiền lương năm 2024. 11 Tháng Mười Hai, 2023
Ngày đến hạn nộp thuế tiền lương hàng quý năm 2024 PDF Ngày đến hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế tiền lương năm 2024. 11 Tháng Mười Hai, 2023
Ngày đến hạn nộp thuế lương hàng tuần quý 1 và quý 2 năm 2023 (tháng 1 đến tháng 6) PDF Ngày đáo hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế tiền lương năm 2023. 18 Tháng Một, 2023
Ngày đến hạn nộp thuế lương hàng tuần quý 3 và quý 4 năm 2023 (tháng 7 đến tháng 12) PDF Ngày đáo hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế tiền lương năm 2023. 18 Tháng Một, 2023
2023 Ngày đến hạn nộp thuế lương nửa tháng PDF Ngày đáo hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế tiền lương năm 2023. Tháng Mười Hai 30, 2022
2023 Ngày đáo hạn hàng tháng của Thuế tiền lương PDF Ngày đáo hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế tiền lương năm 2023. Tháng Mười Hai 30, 2022
2023 Ngày đến hạn nộp thuế tiền lương hàng quý PDF Ngày đáo hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế tiền lương năm 2023. Tháng Mười Hai 30, 2022
Ngày đến hạn nộp thuế lương hàng tuần quý 1 và quý 2 năm 2022 (tháng 1 đến tháng 6) PDF Ngày đáo hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế tiền lương năm 2022. Tháng Mười 8, 2021
Ngày đến hạn nộp thuế lương hàng tuần quý 3 và quý 4 năm 2022 (tháng 7 đến tháng 12) PDF Ngày đáo hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế tiền lương năm 2022. Tháng Mười 8, 2021
Ngày đáo hạn bán hàng tháng của Thuế tiền lương năm 2022 PDF Ngày đáo hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế tiền lương năm 2022. Tháng Mười 8, 2021
Ngày đáo hạn hàng tháng của Thuế tiền lương năm 2022 PDF Ngày đáo hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế tiền lương năm 2022. Tháng Mười 8, 2021
Ngày đến hạn nộp thuế tiền lương hàng quý năm 2022 PDF Ngày đáo hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế tiền lương năm 2022. Tháng Mười 8, 2021
Ngày đến hạn nộp thuế tiền lương năm 2021 PDF Ngày đáo hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế tiền lương năm 2021. Tháng Mười 26, 2020
2021 Ngày đến hạn nộp thuế nửa tháng lương PDF Ngày đáo hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế tiền lương năm 2021. Tháng Mười 21, 2020
Ngày đến hạn nộp thuế hàng tháng và hàng quý năm 2021 PDF Ngày đáo hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế tiền lương năm 2021. Tháng Mười 21, 2020
Ngày đến hạn nộp thuế lương năm 2020 PDF Ngày đến hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán thuế tiền lương năm 2020. Tháng Mười 30, 2019
Ngày đến hạn nộp thuế lương năm 2019 PDF Ngày đến hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán thuế tiền lương năm 2019. 15 Tháng Năm, 2019
Ngày đến hạn nộp thuế lương năm 2018 PDF Ngày đến hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán thuế tiền lương năm 2018. Tháng Mười Hai 8, 2017
Ngày đến hạn nộp thuế lương năm 2017 PDF Ngày đến hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán thuế tiền lương năm 2017. Tháng Mười Một 30, 2016
Ngày đến hạn nộp thuế lương năm 2016 PDF Ngày đến hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán thuế tiền lương năm 2016. Ngày 01 tháng 1 năm 2016
Ngày đến hạn nộp thuế lương năm 2015 PDF Ngày đến hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán thuế tiền lương năm 2015. Ngày 14 tháng 2 năm 2017
Ngày đến hạn nộp thuế lương năm 2014 PDF Ngày đến hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán thuế tiền lương năm 2014. Ngày 14 tháng 2 năm 2017
Ngày đến hạn nộp thuế lương năm 2013 PDF Ngày đến hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán thuế tiền lương năm 2013. Ngày 14 tháng 2 năm 2017
Ngày đến hạn nộp thuế lương năm 2012 PDF Ngày đến hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán thuế tiền lương năm 2012. Tháng Mười Một 21, 2016
Ngày đến hạn nộp thuế lương năm 2011 PDF Ngày đến hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán thuế tiền lương năm 2011. Tháng Mười Một 21, 2016
Ngày đến hạn nộp thuế lương năm 2010 PDF Ngày đến hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán thuế tiền lương năm 2010. Tháng Mười Một 21, 2016
Lên trên