Chuyển đến nội dung chính

Báo cáo trợ cấp và tạo việc làm

Theo Dự luật 160015, Bộ Thương mại sử dụng biểu mẫu tự báo cáo trực tuyến để thu thập dữ liệu phát triển kinh tế. Báo cáo Trợ cấp và Tạo Việc làm hiển thị dữ liệu này.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Báo cáo trợ cấp năm 2022 PDF Báo cáo trợ cấp năm 2022 hiển thị dữ liệu về sự phát triển kinh tế và tạo việc làm từ các doanh nghiệp Philadelphia. 11 Tháng Mười Hai, 2023
Báo cáo trợ cấp năm 2021 PDF Báo cáo Trợ cấp năm 2021 hiển thị dữ liệu về sự phát triển kinh tế và tạo việc làm từ các doanh nghiệp Philadelphia. Tháng Mười Hai 13, 2022
Báo cáo trợ cấp năm 2020 PDF Báo cáo Trợ cấp năm 2020 hiển thị dữ liệu về sự phát triển kinh tế và tạo việc làm từ các doanh nghiệp Philadelphia. Tháng Tám 22, 2022
Báo cáo trợ cấp năm 2019 PDF Báo cáo trợ cấp năm 2019 cho thấy dữ liệu về sự phát triển kinh tế và tạo việc làm từ các doanh nghiệp Philadelphia. Tháng Mười Hai 8, 2021
Báo cáo trợ cấp năm 2018 PDF Báo cáo trợ cấp năm 2018 cho thấy dữ liệu về sự phát triển kinh tế và tạo việc làm từ các doanh nghiệp Philadelphia. Tháng Mười Hai 13, 2019
Báo cáo trợ cấp năm 2017 PDF Báo cáo Trợ cấp 2017 cho thấy dữ liệu về sự phát triển kinh tế và tạo việc làm từ các doanh nghiệp Philadelphia. Tháng Mười Một 30, 2018
Lên trên