Chuyển đến nội dung chính

Biểu phí Sổ đăng ký Di chúc

Sổ đăng ký di chúc là một vị trí được bầu. Trong số các nhiệm vụ khác, văn phòng của chúng tôi:

  • Cấp giấy phép kết hôn và giữ hồ sơ kết hôn.
  • Tranh luận di chúc và ban hành thư quản trị.
  • Hoạt động như một đại lý để nộp và nộp thuế thừa kế.

Trang này lưu trữ biểu phí mới nhất của chúng tôi. Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi tại rowonline@phila.gov.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Biểu phí ROW (6.30.23) PDF 30 Tháng Sáu, 2023
Lên trên