Chuyển đến nội dung chính

Philly Forward Thực tập mùa hè

Kỳ thực tập có lương kéo dài tám tuần này cung cấp đào tạo tiền chuyên nghiệp cho những người quan tâm đến việc theo đuổi sự nghiệp trong y tế cộng đồng. Mỗi thực tập sinh Philly Forward làm việc trực tiếp với các nhà lãnh đạo Bộ Y tế Công cộng trong một dự án hoặc dự án cụ thể. Các dự án này liên quan đến một số kết hợp của thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, thực hiện chương trình, viết tài trợ, chuẩn bị báo cáo và sự tham gia của cộng đồng.

Kỳ thực tập 2024 sẽ bắt đầu vào ngày 10 tháng 6 và kết thúc vào ngày 9 tháng 8.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Hướng dẫn đơn xin thực tập Philly Forward PDF 10 Tháng Một, 2024
Lên trên