Chuyển đến nội dung chính

Tờ thông tin của Sở Cứu hỏa Philadelphia

Tờ thông tin cho Năm Tài chính 2023 phác thảo một số thành tựu chính trong Sở Cứu hỏa Philadelphia (PFD), bao gồm:

  • Tốt nghiệp nhiều lớp học viên cứu hỏa & EMS
  • Đưa hơn 20 thiết bị mới vào phục vụ
  • Cải tạo và mở rộng Engine 37
  • Tổ chức Quản lý Lửa Hoa Kỳ

Tài liệu dưới đây phác thảo số liệu thống kê bổ sung và các sáng kiến mới.

Đầu trang