Chuyển đến nội dung chính

Vật liệu rệp Philadelphia

Nếu chủ nhà không trả lời thông báo của người thuê nhà về rệp hoặc loại bỏ sự xâm nhập, người thuê nhà có thể nộp đơn khiếu nại lên Bộ Giấy phép và Thanh tra (L & I).

Trang này chứa mẫu đơn khiếu nại của người thuê nhà và hướng dẫn cung cấp thông tin liên quan đến luật rệp.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Mẫu đơn khiếu nại về rệp PDF Người thuê nhà có thể sử dụng biểu mẫu này để nộp đơn khiếu nại với L & I nếu chủ nhà của họ không phản ứng với sự xâm nhập của rệp được báo cáo hoặc không tuân thủ cách khắc phục sự xâm nhập của rệp. Tháng Mười Hai 24, 2021
Thông báo thông tin về rệp Philadelphia PDF Tài liệu này là một hướng dẫn về an toàn rệp. Chủ nhà phải cung cấp điều này cho người thuê mới. Tháng Mười Hai 24, 2020
Đầu trang