Chuyển đến nội dung chính

Chứng từ xác nhận thanh toán M/W/DSBE cho Sở Đường phố

Các nhà thầu phải xác nhận các khoản thanh toán cho các nhà thầu phụ doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ và doanh nghiệp thuộc sở hữu khuyết tật (M/W/DSBE) cho tất cả các hợp đồng công trình công cộng với Sở Đường phố. Các nhà thầu phải xác thực các khoản thanh toán bằng Hệ thống Báo cáo Tuân thủ (CRS).

Các tài liệu trên trang này được sử dụng trong quy trình xác thực thanh toán.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Thanh toán nhà thầu M/W/DSBE - mẫu ước tính hàng tháng PDF Một biểu mẫu để các nhà thầu nộp ước tính hàng tháng về các khoản thanh toán của nhà thầu M/W/DSBE. Tháng Mười 16, 2020
Thông báo cho những người được trao hợp đồng Sở Đường phố PDF Một thông báo được gửi đến những người được trao hợp đồng của Bộ Đường phố về các yêu cầu báo cáo M/W/DSBE. Tháng Mười 16, 2020
Thông báo yêu cầu nhà thầu đường phố PDF Một lá thư được gửi đến những người được trao hợp đồng của Bộ Đường phố về các yêu cầu báo cáo M/W/DSBE. Tháng Mười 16, 2020
Lên trên