Chuyển đến nội dung chính

Ngày đến hạn thuế rượu

Các hồ sơ và thanh toán thuế rượu thường đến hạn vào hoặc trước ngày 25 hàng tháng. Khi ngày 25 rơi vào cuối tuần hoặc ngày lễ, ngày đáo hạn có thể bị lùi lại.

Mỗi năm, Bộ Doanh thu công bố một lịch trình về ngày đáo hạn cụ thể đối với Thuế rượu. Xem chúng ở đây.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Ngày đến hạn nộp thuế rượu năm 2024 PDF Ngày đến hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế rượu năm 2024. 11 Tháng Mười Hai, 2023
2023 Ngày đến hạn thuế rượu PDF Ngày đáo hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế rượu năm 2023. 19 Tháng Tư, 2023
Ngày đáo hạn thuế rượu năm 2022 PDF Ngày đáo hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế rượu năm 2022. Tháng Mười 8, 2021
Ngày đáo hạn thuế rượu năm 2021 PDF Ngày đáo hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế rượu năm 2021. Tháng Mười 21, 2020
Ngày đến hạn thuế rượu năm 2020 PDF Ngày đáo hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế rượu năm 2020. Tháng Bảy 30, 2019
Ngày đến hạn thuế rượu năm 2019 PDF Ngày đến hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế rượu năm 2019. Tháng Mười Một 5, 2018
Ngày đến hạn thuế rượu năm 2018 PDF Ngày đến hạn chính xác cho hồ sơ và thanh toán Thuế rượu năm 2018. Tháng Mười Hai 4, 2017
Ngày đến hạn nộp thuế rượu năm 2017 PDF Ngày đến hạn chính xác cho hồ sơ và thanh toán Thuế rượu năm 2017. Tháng Mười Một 30, 2016
Ngày đến hạn thuế rượu năm 2016 PDF Ngày đáo hạn chính xác cho hồ sơ và thanh toán Thuế rượu năm 2016. Ngày 01 tháng 1 năm 2016
Ngày đáo hạn thuế rượu 2015 PDF Ngày đến hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế rượu năm 2015. Tháng Hai 14, 2017
Ngày đến hạn nộp thuế rượu năm 2014 PDF Ngày đến hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế rượu năm 2014. Tháng Hai 14, 2017
Ngày đến hạn thuế rượu 2013 PDF Ngày đến hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế rượu 2013. Tháng Hai 14, 2017
Ngày đến hạn thuế rượu 2012 PDF Ngày đến hạn chính xác cho hồ sơ và thanh toán Thuế rượu 2012. Tháng Hai 14, 2017
Ngày đến hạn thuế rượu năm 2011 PDF Ngày đến hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế rượu năm 2011. Tháng Hai 14, 2017
Đầu trang