Chuyển đến nội dung chính

Các gói và tài nguyên đối tác cuộc sống

Các cặp đồng giới và đồng giới có thể được Thành phố Philadelphia chính thức công nhận là bạn đời. Trang này thu thập các tài nguyên liên quan đến quan hệ đối tác cuộc sống, bao gồm các gói đăng ký và chấm dứt.

Đầu trang