Chuyển đến nội dung chính

Danh sách kiểm tra giấy phép L & I

Trang này chứa danh sách kiểm tra mà nhân viên của Bộ Giấy phép và Thanh tra (L & ampI) sử dụng trong quá trình kiểm tra giấy phép để đánh giá việc tuân thủ các giấy phép và kế hoạch đã được phê duyệt.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Danh sách kiểm tra lắp ráp phòng ngừa dòng chảy ngược PDF Danh sách kiểm tra Giấy phép Kiểm tra cho việc lắp đặt lắp ráp phòng ngừa dòng chảy ngược. 24 Tháng Mười, 2023
Giấy phép hệ thống ống nước - Danh sách kiểm tra yêu cầu xây dựng phân phối nước PDF Giấy phép hệ thống ống nước Danh sách kiểm tra kiểm tra để lắp đặt đường ống phân phối nước. 8 Tháng Tám, 2023
Lên trên