Chuyển đến nội dung chính

Quy tắc ứng xử của nhà thầu L & I

Bộ Giấy phép và Kiểm tra (L & ampI) cung cấp hướng dẫn cho các nhà thầu làm việc tại Philadelphia. Trang này cung cấp quy tắc ứng xử cho các nhà thầu Philadelphia.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Quy tắc ứng xử của nhà thầu PDF Tài liệu này đưa ra các quy tắc và trách nhiệm đối với các nhà thầu hoạt động tại Philadelphia. 7 Tháng Ba, 2023
Lên trên