Chuyển đến nội dung chính

Hình thức cảnh báo không chính thức

Các cảnh báo không chính thức được nộp cho S ổ đăng ký di chúc. Nếu bạn nộp yêu cầu này, Sổ đăng ký sẽ không cấp Thư Quản trị cho một di sản cụ thể mà không thông báo cho bạn trước.

Bạn có thể xem các biểu mẫu chứng thực di chúc phổ biến khác do Bang Pennsylvania và Sổ đăng ký di chúc cung cấp.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Thông báo không chính thức PDF Một hình thức để yêu cầu thông báo nếu ai đó nộp đơn để quản lý một bất động sản cụ thể. Tháng Mười Hai 28, 2020
Lên trên