Chuyển đến nội dung chính

Bộ sưu tập doanh thu hàng tháng của Học khu năm tài chính 2018

Các báo cáo hàng tháng này liệt kê các khoản thu doanh thu của Bộ Doanh thu thay mặt cho Học Khu Philadelphia. Các báo cáo chia nhỏ các khoản thu theo nguồn doanh thu cho năm tài chính 2018.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Tháng 6 năm 2018 Bộ sưu tập doanh thu hàng tháng của trường PDF Doanh thu ròng hàng tháng do Thành phố Philadelphia thu thập vào tháng 6 năm 2018. Tháng Mười Một 8, 2018
Tháng 5 năm 2018 Bộ sưu tập doanh thu hàng tháng của trường PDF Doanh thu ròng hàng tháng do Thành phố Philadelphia thu thập vào tháng 5 năm 2018. Ngày 28 tháng 6 năm 2018
Tháng 4 năm 2018 Bộ sưu tập doanh thu hàng tháng của trường PDF Doanh thu ròng hàng tháng do Thành phố Philadelphia thu thập vào tháng 4 năm 2018. 31 Tháng Năm, 2018
Tháng 3 năm 2018 Bộ sưu tập doanh thu hàng tháng của trường PDF Doanh thu ròng hàng tháng do Thành phố Philadelphia thu thập vào tháng 3 năm 2018. Tháng Tư 27, 2018
Tháng 2 năm 2018 Bộ sưu tập doanh thu hàng tháng của trường PDF Doanh thu thuần hàng tháng do Học Khu thu thập vào tháng 2 năm 2018. Ngày 28 tháng 3 năm 2018
Tháng 1 năm 2018 Bộ sưu tập doanh thu hàng tháng của trường PDF Doanh thu thuần hàng tháng do Học Khu thu thập vào tháng 1 năm 2018. Ngày 1 tháng 3 năm 2018
Tháng 12 năm 2017 Bộ sưu tập doanh thu hàng tháng của trường PDF Doanh thu thuần hàng tháng do Học Khu thu thập vào tháng 12 năm 2017. Tháng Hai 12, 2018
Tháng 11 năm 2017 Bộ sưu tập doanh thu hàng tháng của trường PDF Doanh thu thuần hàng tháng do Học Khu thu thập vào tháng 11 năm 2017. Ngày 16 tháng 1 năm 2018
Tháng 10 năm 2017 Bộ sưu tập doanh thu hàng tháng của trường PDF Doanh thu thuần hàng tháng do Học Khu thu thập vào tháng 10 năm 2017. Tháng Mười Một 27, 2017
Tháng 9 năm 2017 Bộ sưu tập doanh thu hàng tháng của trường PDF Doanh thu ròng hàng tháng do Học Khu thu thập vào tháng 9 năm 2017. Tháng Mười Một 16, 2017
Tháng 8 năm 2017 Bộ sưu tập doanh thu hàng tháng của trường PDF Doanh thu thuần hàng tháng do Học Khu thu thập vào tháng 8 năm 2017. Tháng Mười 10, 2017
Tháng 7 năm 2017 Bộ sưu tập doanh thu hàng tháng của trường PDF Doanh thu thuần hàng tháng do Học Khu thu thập vào tháng 7 năm 2017. 24 Tháng Tám, 2017
Lên trên