Chuyển đến nội dung chính

Bản sao giấy phép, giấy phép và các tài liệu khác

Sử dụng các biểu mẫu và hướng dẫn này để yêu cầu bản sao giấy phép, giấy phép và các tài liệu khác liên quan đến các tòa nhà và xây dựng từ Bộ Giấy phép và Thanh tra (L & I).

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Mẫu yêu cầu tệp xây dựng PDF Sử dụng biểu mẫu này để yêu cầu các tệp kế hoạch xây dựng. 7 Tháng Ba, 2023
Mẫu yêu cầu giấy phép, giấy phép hoặc giấy chứng nhận cư trú PDF Sử dụng biểu mẫu này để yêu cầu một bản sao giấy phép, giấy phép hoặc giấy chứng nhận cư trú. 7 Tháng Ba, 2023
Đầu trang