Chuyển đến nội dung chính

Mẫu Tín Thuế của Tổng Công Ty Phát Triển Cộng Đồng (CDC)

Thành phố Philadelphia cung cấp các khoản tín dụng thuế cho một số tập đoàn phát triển cộng đồng và tổ chức phi lợi nhuận. Các doanh nghiệp đang trong các chương trình tín dụng vẫn phải khai thuế với Thành phố, ngay cả khi họ giảm nghĩa vụ thuế xuống bằng không. Các chương trình tín dụng này được quản lý bởi Bộ Doanh thu và có các yêu cầu nộp thuế cụ thể của Thành phố.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Mẫu đơn xin Tín Thuế CDC (tiếng Anh) PDF Đơn xin tín dụng thuế được cung cấp cho các doanh nghiệp đóng góp cho Tổng công ty Phát triển Cộng đồng (CDC) hoặc người trung gian phi lợi nhuận. Tháng Sáu 15, 2022
2024 Đơn xin gia hạn Tín Thuế CDC PDF Đơn xin tín dụng thuế được cung cấp cho các doanh nghiệp đóng góp cho Tổng công ty Phát triển Cộng đồng (CDC) hoặc người trung gian phi lợi nhuận. 8 Tháng Chín, 2023
Tín Thuế CDC — Đơn xin Sáng Kiến Thực Phẩm Tốt Cho Sức Khỏe PDF Đơn xin tín dụng thuế được cung cấp cho các doanh nghiệp đóng góp cho một tổ chức phi lợi nhuận tham gia vào việc phát triển và thực hiện các Sáng kiến Thực phẩm Khỏe mạnh. Tháng Sáu 15, 2022
Tín Thuế CDC: Đơn xin Gia Hạn Sáng Kiến Thực Phẩm Tốt Cho Sức Khỏe 2024 PDF Đơn xin tín dụng thuế được cung cấp cho các doanh nghiệp đóng góp cho một tổ chức phi lợi nhuận tham gia vào việc phát triển và thực hiện các sáng kiến thực phẩm lành mạnh. 8 Tháng Chín, 2023
Giấy chứng nhận không mắc nợ - Nhà tài trợ doanh nghiệp/Đồng tài trợ PDF Các nhà tài trợ kinh doanh hoặc nhà đồng tài trợ có tình trạng thuế tốt với Thành phố Philadelphia nên hoàn thành và nộp giấy chứng nhận không mắc nợ này cho Thành phố. 1 Tháng Ba, 2023
Giấy chứng nhận không mắc nợ - CDC hoặc Tổ chức trung gian phi lợi nhuận PDF Tổng công ty Phát triển Cộng đồng (CDC) hoặc người trung gian phi lợi nhuận có tình trạng thuế tốt với Thành phố Philadelphia nên hoàn thành và nộp giấy chứng nhận không mắc nợ này cho Thành phố. 1 Tháng Ba, 2023
Giấy chứng nhận không mắc nợ - Sáng kiến Thực phẩm Khỏe mạnh PDF Giấy chứng nhận không mắc nợ tín dụng thuế được cung cấp cho các doanh nghiệp đóng góp cho một tổ chức phi lợi nhuận tham gia vào việc phát triển và thực hiện các Sáng kiến Thực phẩm Khỏe mạnh. 1 Tháng Ba, 2023
Đầu trang