Chuyển đến nội dung chính

Thời hạn, hướng dẫn và quy tắc tài chính chiến dịch

Ứng viên cho văn phòng tự chọn của Thành phố phải đáp ứng các yêu cầu của Luật Tài chính Chiến dịch của Thành phố như được giải thích trong Quy chế 1. Hội đồng Đạo đức đã cung cấp các nguồn lực trên trang này để giúp các ứng cử viên và ủy ban của họ tuân thủ các yêu cầu đó.

Lên trên