Chuyển đến nội dung chính

Đơn xin miễn thuế bất động sản phi lợi nhuận

Các tổ chức phi lợi nhuận đủ điều kiện để được miễn thuế bất động sản từ Thành phố Philadelphia. Tài sản phải được sử dụng cho mục đích miễn thuế của tổ chức. Sử dụng đơn xin trên trang này để xin miễn thuế bất động sản.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Đơn xin miễn thuế bất động sản phi lợi nhuận - 2025 PDF Các tổ chức phi lợi nhuận có thể sử dụng biểu mẫu này để nộp đơn xin miễn thuế bất động sản cho năm 2025. 6 Tháng Hai, 2024
Đơn xin miễn thuế bất động sản phi lợi nhuận - 2024 PDF Các tổ chức phi lợi nhuận có thể sử dụng biểu mẫu này để nộp đơn xin miễn thuế bất động sản cho năm 2024. Ngày 11 tháng 1 năm 2023
Đơn xin miễn thuế bất động sản phi lợi nhuận - 2023 PDF Các tổ chức phi lợi nhuận có thể sử dụng biểu mẫu này để nộp đơn xin miễn thuế bất động sản cho năm 2023. Tháng Ba 9, 2022
Đơn xin miễn thuế bất động sản phi lợi nhuận - 2022 PDF Các tổ chức phi lợi nhuận có thể sử dụng biểu mẫu này để nộp đơn xin miễn thuế bất động sản cho năm 2022. Tháng Mười Hai 9, 2020
Đơn xin miễn thuế bất động sản phi lợi nhuận - 2021 PDF Các tổ chức phi lợi nhuận có thể sử dụng biểu mẫu này để nộp đơn xin miễn thuế bất động sản cho năm 2021. Tháng Mười Hai 9, 2020
Hướng dẫn đơn xin miễn thuế bất động sản PDF Sử dụng các hướng dẫn này để nộp đơn xin miễn thuế bất động sản với Văn phòng Đánh giá Tài sản. Tháng Mười Hai 9, 2020
Lên trên