Chuyển đến nội dung chính

Mẫu miễn thuế giải trí

Một số tổ chức, xã hội hoặc tổ chức có thể nộp đơn xin loại trừ khỏi việc phải nộp và nộp Thuế Giải trí. Miễn trừ này thường áp dụng cho các tổ chức phi lợi nhuận nơi tất cả số tiền thu được từ một sự kiện chỉ mang lại lợi ích cho tổ chức phi lợi nhuận.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Đơn xin miễn thuế giải trí PDF Nộp đơn xin miễn thuế giải trí. Bao gồm các hướng dẫn. 5 Tháng Bảy, 2023
Đầu trang