Chuyển đến nội dung chính

Mẫu Tín Thuế Hoạt Động

Sử dụng biểu mẫu này để nộp đơn xin Tín Thuế cho Thành Viên Dự Trữ và Vệ Binh Quốc Gia Được Gọi Đến Hoạt Động, thường được gọi là Tín Thuế Hoạt Động (Active Duty Tax Credit).

Chương trình này cung cấp tín dụng Thuế Bất động sản cho các thành viên của Vệ binh Quốc gia, hoặc một thành phần dự bị của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ, những người được gọi làm nhiệm vụ tại ngũ bên ngoài Pennsylvania.

Khoản tín dụng chỉ áp dụng cho phần Thuế Bất động sản được chuyển vào Quỹ Chung của Thành phố. Nó không áp dụng cho phần thuế được chuyển đến Học Khu Philadelphia.

Ứng viên phải hoàn thành và trả lại đơn xin một trang này. Hạn chót nộp đơn là ngày 31 tháng 3.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Tờ rơi Tín dụng Thuế Hoạt động - Tiếng Anh & Tiếng Tây Ban Nha PDF Tờ rơi thông tin về chương trình Tín Thuế Hoạt động. Tài liệu này chứa các yêu cầu về tính đủ điều kiện. Một phiên bản tiếng Tây Ban Nha ở trang 2. 16 Tháng Một, 2024
Mẫu Tín Thuế Hoạt Động 2024 - Tiếng Anh PDF Sử dụng biểu mẫu này để nộp đơn xin Tín Thuế Hoạt Động (Active Duty Tax Credit). Mẫu này bao gồm các hướng dẫn. 16 Tháng Một, 2024
Mẫu tín dụng thuế đang hoạt động năm 2024 - PDF tiếng Tây Ban Nha Use este formario para solicitar el Crédito tributario para militares activos. Este formulario incluye instrucciones. 16 Tháng Một, 2024
Mẫu Tín Thuế Hoạt Động 2023 (Tiếng Trung) PDF 请 使 用 此 表 格 申 请 现 役 军 人 税 额 抵 免。 此 表 格 包 括 指 导 说 明。 26 Tháng Năm, 2022
Lên trên