Chuyển đến nội dung chính

Giới thiệu

Tìm hiểu thêm về sứ mệnh, ưu tiên và sự lãnh đạo của Văn phòng Trẻ em và Gia đình.

Sứ mệnh của chúng tôi

Văn phòng của chúng tôi hoạt động để cải thiện kết quả cho tất cả trẻ em và gia đình Philadelphia. Tìm hiểu về sứ mệnh và ưu tiên của chúng tôi.


Lãnh đạo của chúng tôi

Ban lãnh đạo của chúng tôi thúc đẩy sứ mệnh và các ưu tiên của Văn phòng Trẻ em và Gia đình. Tìm hiểu về nhóm của chúng tôi.

Đầu trang