Ale nan kontni prensipal

Sekirite & preparasyon pou ijans

Kòd Wouj

Pandan move tan trè cho, Vil la ka deklare yon Kòd Wouj pou pwoteje moun ki san kay. Yon Kòd Wouj tou afekte egzijans abri chen.

Pou moun ki san kay:

  • Rele ekip sansibilizasyon an nan (215) 232-1984 si ou wè yon moun nan lari a ki bezwen èd.
  • Rele 911 si gen yon ijans medikal.

Pou bèt kay:

  • Tout chen dwe gen lonbraj pou pwoteje yo kont solèy la. Si ou pa bay lonbraj chen ou, ou ta ka fè fas a yon amann $500 oswa plis.
  • Pou rapòte yon chen kite deyò nan move tan trè cho, rele Swen Animal ak Ekip Kontwòl (AcctPhilly) nan (267) 385-3800.
Top