Ale nan kontni prensipal la

Etik & transparans

Rapò sifle vanjans

Ki moun ki kalifye

Yon sifleman se yon anplwaye Vil oswa kontraktè ki rapòte movèz kondwit oswa move zak. Sa ka gen ladan move itilizasyon dola kontribyab yo.

Biwo Enspektè Jeneral la (OIG) ap toujou kenbe idantite yon sifleman konfidansyèl. Sepandan, moun nan oswa moun ki te rapòte ka toujou kapab figi li soti, epi yo ka vanjans kont sifleman an.

Vanjans se yon aksyon negatif pran kont yon anplwaye kòm yon rezilta dirèk nan ranpli yon rapò sifle. Sa a ka gen ladan:

  • Ranvwa.
  • Sispansyon.
  • Transfè.
  • Lòt aksyon negatif.

Ki jan yo rapòte

Si ou te rapòte move zak ak kwè ou te fè eksperyans vanjans, ou ta dwe kontakte OIG a imedyatman nan oig@phila.gov oswa (215) 686-1770.

OIG a ap ede ou rapòte vanjans. Yo pral fè tou yon envestigasyon. Yo pral travay asire ke aksyon negatif kont ou yo korije e ke moun ki ap vyole dwa ou yo responsab.

Top