Ale nan kontni prensipal la

Nesans, maryaj ak evènman lavi

Mande enfòmasyon tès ADN/Patènite nan men Egzaminatè Medikal la

Pou mande yon tès ADN/patènite sou yon moun ki gen kò ki te okipe pa Biwo Egzaminatè Medikal la (MEO), ou dwe gen pèmisyon nan pwochen moun ki mouri a nan fanmi epi chwazi yon laboratwa fè tès la. Lòd la nan priyorite pou pwochen nan fanmi moun ki mouri a se:

  • Konjwen
  • Timoun granmoun
  • Paran
  • Frè ak sè granmoun

Si pwochen nan fanmi se disponib oswa refize bay konsantman pou liberasyon an nan yon echantiyon, yon lòd tribinal oblije lage nenpòt echantiyon.

(Pou tès patènite: Manman timoun nan pa konsidere kòm pwochen nan fanmi sof si li tonbe nan youn nan kategori ki anwo yo.)

Nan lòd pou echantiyon ADN moun ki mouri a lage pou analiz, pwochen fanmi yo bezwen ranpli yon fòm Konsantman pou Tès ADN epi chwazi yon laboratwa pou fè tès la.

Samples depi avril 1, 2017

Kòm nan, 1 avril 2017, laboratwa a toksikoloji MEO te kòmanse kenbe echantiyon san pou tès ADN endefiniman. Si yon echantiyon san pa disponib, nou pral kenbe yon echantiyon tisi pou yon ane apati dat lanmò a. Ka gen kèk ka kote yon echantiyon ADN pa disponib. Echantiyon yo kolekte anvan, 1 avril 2017 yo pa disponib ankò.

Kouman

Enprime epi ranpli Fòm Konsantman pou Tès ADN. Voye li, oswa pote li an pèsòn nan:

Biwo
Dosye Sal Filadèlfi Medikal Egzaminatè a
400 N. Broad Street
Philadelphia, PA 19130

Si poste nan, fòm lan dwe notarye. Ou ka depoze fòm nan an pèsòn lendi —vandredi, 8:30 a.m.— 4:30 p.m. si yo remèt li nan biwo a, fòm lan pa egzije notarye men w ap bezwen prèv idantifikasyon.

Laboratwa a chwazi pou fè tès ADN ta dwe kontakte Laboratwa toksikolojik Egzaminatè Medikal la avèk nenpòt kesyon nan (215) 685-7460. Yon fwa nou verifye ke konsantman (oswa lòd tribinal) ak yon twous koleksyon echantiyon te resevwa, nou pral lage echantiyon an pou fè tès la. Laboratwa toksikoloji Egzaminatè Medikal la pa resevwa okenn rezilta tès ADN.

Top