Ale nan kontni prensipal

COVID-19

Sèvis pèsonèl konsèy (salon, barbers, spa, elatriye)

Sa ki anba la a gen entansyon kòm yon rezime plenn-lang nan règ pou cheve ak salon klou, barbye, atizay kò, spa, terapis masaj, pandan ijans lan COVID-19 epi yo pa ranplase bezwen an yo swiv tout lwa ak règleman federal, eta, ak lokal ki aplikab yo.


Konseye pedagojik ki anba la a aplike a biznis, òganizasyon, amizman, kiltirèl, ak avni rekreyasyon ki pa sèvi manje ak/oswa bwè. Al gade nan Restoran ak lòt avni vann manje ak/oswa bwè pou konsèy sou kafe oswa restoran nan etablisman ou.

Konsèy pou enstitisyon ki chwazi yo dwe vaksinasyon-sèlman

Lè w ap chwazi yo dwe yon vaksinasyon-sèlman biznis:

  • Patwon ki pa vaksine/envite ki gen ladan timoun yo ka yon ti tan (ki poko gen 15 minit) antre nan yon etablisman pou fè acha oswa itilize twalèt la epi yo ta dwe rete maske nan tout tan pandan y ap andedan kay la.

Prèv vaksinasyon

Si etablisman ou an vaksinasyon sèlman, ou dwe mande pou kliyan yo ak anplwaye yo bay prèv vaksinasyon an:

  • Detèmine pwosedi pou tcheke estati vaksinasyon an.
  • Li plis sou fason yo tcheke pou prèv vaksinasyon (PDF).
  • Asire ke anplwaye ak kliyan yo mande sou vaksinasyon nan yon fason respè ak ki konsistan avèk lwa ak estanda vi prive ki aplikab yo. Biznis ak enstitisyon yo dwe obeyi tout lwa lokal, eta, tribi, ak teritoryal, règleman, ak règleman ki aplikab yo jan yo konsidere si yo konfime estati vaksinasyon COVID-19.

Kominike

  • Yon fwa ou te deside ki jan ou pral konfòme yo avèk manda a mask, kreye yon plan yo kominike bay kliyan ak anplwaye davans ba yo tan pou prepare yo antre/souvan etablisman ou. Gade postè Depatman Sante sou egzijans maskin ak vaksinasyon.
  • Etablisman andedan kay la ki pèmèt kliyan oswa anplwaye ki pa konplètman pran vaksen an nan etablisman an pou nenpòt ki rezon dwe mande pou tout moun sou sit yo mete yon mask.

  • Voye tèks COVIDPHL pou 888-777 pou resevwa dènye enfòmasyon nan telefòn ou.
  • Si ou gen kesyon, rele Depatman Sante Piblik nan nimewo (215) 685-5488.
Top