Ale nan kontni prensipal

COVID-19

Andedan kay la ap viv teyat, pidevan mizik, ak konsèy teyat fim

Sa ki anba la a fèt kòm yon rezime plenn-lang nan règ pandan ijans COVID-19 la epi li pa ranplase bezwen pou swiv tout lwa ak règleman federal, eta, ak lokal ki aplikab yo.


Philadelphia mask manda

Manda mask Philadelphia a antre an aplikasyon 12 out 2021 pou konbat ijans COVID-19 nan Philadelphia.

 • Mask yo pral mande andedan kay la nan tout teyat Philadelphia ak lòt avni.
 • Teyat ak lòt avni ki mande vaksinasyon pou tout anplwaye, pèfòmè, ak kliyan yo egzante de gen yon egzijans mask.
 • Teyat ak lòt avni ki pa mande pou tout moun ki antre nan yo dwe pran vaksen an, yo dwe mande pou tout moun ki sou sit yo mete yon mask, ki gen ladan anplwaye ak pèfòmè, eksepte:
  • Lè aktivman manje ak bwè pandan y ap chita oswa nan yon tab kanpe ki pa plis pase kat moun. Moun ki pa chita oswa sou yon tab pa gen dwa manje/bwè.
  • Lè sèn nan konplètman pran vaksen an AK yon distans de 12 pye ant sèn ak odyans ka konsève nan tout tan nan tout pèfòmans lan, sèn nan ka demaske. Odyans dwe rete maske.
 • Si yon moun ki pa vaksinen prezan, tout moun nan pidevan a dwe maske kèlkeswa rezon ki fè moun nan vaksinen (sètadi, egzanpsyon medikal/relijye oswa laj). Lè yon moun ki pa vaksinen prezan, eksepsyon yo sèlman pou demaske yo se moun konsènan manje/bwè ak pran vaksen demaske sèn (yo) detaye pi wo a.

Kominike

 • Yon fwa ou te deside ki jan pidevan ou pral konfòme yo avèk manda a mask, kreye yon plan yo kominike bay manm odyans, anplwaye, ak pèfòmè davans ba yo tan pou prepare yo antre/souvan pidevan ou.
 • Kominikasyon tankou signalisation ak anons pral ede tou kliyan konprann ki jan yo kenbe tèt yo an sekirite pandan y ap vizite etablisman ou. Gade postè Depatman Sante sou egzijans maskin ak vaksinasyon.
 • Montre siy sou evènman espesyal/èdtan (gade anba a: Deziyen “espesyal” evènman/èdtan).

Prèv vaksinasyon

Si ou bezwen ke manm odyans, anplwaye, ak pèfòmè yo bay prèv vaksinasyon an:

 • Detèmine pwosedi pou tcheke estati vaksinasyon an.
 • Li plis sou fason yo tcheke pou prèv vaksinasyon (PDF).
 • Asire ke anplwaye ak kliyan yo mande sou vaksinasyon nan yon fason respè ak ki konsistan avèk lwa ak estanda vi prive ki aplikab yo. Biznis ak enstitisyon yo dwe obeyi tout lwa lokal, eta, tribi, ak teritoryal, règleman, ak règleman ki aplikab yo jan yo konsidere si yo konfime estati vaksinasyon COVID-19.

Maskin

Si etablisman ou a pa pral vaksinasyon-sèlman:

 • Patisipan yo ak anplwaye yo dwe maske nan tout tan pandan y ap nan evènman an:
  • Eksepte lè aktivman manje ak bwè pandan y ap chita oswa nan yon tab kanpe nan pa plis pase kat moun. Moun ki pa chita oswa sou yon tab pa gen dwa manje/bwè.
  • Lè sèn nan konplètman pran vaksen an AK yon distans de 12 pye ant sèn ak odyans ka konsève nan tout tan nan tout pèfòmans lan, sèn nan ka demaske. Odyans dwe rete maske.
 • Kreye yon plan pou ki jan ou pral asire maskin nan etablisman ou.
 • Konsidere gen mask nan men yo distribye bay kliyan/manm odyans/pèfòmè ki pa gen yon mask sou antre oswa ki gen mask te vinn pèdi oswa domaje.
 • Kreye signalisation enpòtan pou raple manm odyans yo rete maske sof si aktivman manje oswa bwè pandan y ap chita oswa nan yon tab kanpe ki pa plis pase kat moun, si sa a se aplikab a etablisman ou. Gade postè Depatman Sante sou egzijans maskin ak vaksinasyon.
 • Montre siy sou evènman espesyal/èdtan (gade anba a: Deziyen “espesyal” evènman/èdtan).
 • Konsidere itilize anplwaye yo raple manm odyans yo byen mask pandan y ap sou sit. Anplwaye tren pou raple kliyan yo nan yon fason respè. Li konsèy Depatman Sante pou mande kliyan yo mask (PDF).

Deziyen evènman “espesyal” /èdtan

 • Si pidevan ou a pa mande pou manm odyans/baton/pèfòmè yo dwe pran vaksen an, ou ka chwazi òganize yon evènman vaksen-sèlman, oswa detèmine èdtan espesifik lè biznis ou a ouvè a kliyan pran vaksen sèlman. Èdtan yo deziyen nan operasyon yo ta dwe distenk konsa pa janm gen yon kesyon sou si wi ou non yon moun ki demaske se pran vaksen an oswa ou pa. Anplwaye pou evènman sa yo deziye/èdtan yo dwe pran vaksen an tou.
 • Altènativman, si etablisman ou an ouvè a pran vaksen manm odyans/baton/pèfòmè sèlman, ou ka chwazi òganize yon evènman tout-maske, oswa èdtan tout-maske kote kliyan ki unvaccinated ka antre nan etablisman an. Tout moun, ki gen ladan anplwaye yo, yo dwe maske kèlkeswa estati vaksinasyon an.
 • Li plis sou estrateji prevansyon jeneral.
 • Swiv konsèy Biwo ak Restoran ak konsèy mobil kabwa manje si gen biwo oswa yon restoran (yo) nan etablisman ou.
 • Si ou gen kesyon oswa enkyetid, kontakte Depatman Sante lè w rele: 215-685-5488 oswa imèl: covid@phila.gov.

Kontakte trase ak estrateji prevansyon jeneral

Gade tou


 • Voye tèks COVIDPHL pou 888-777 pou resevwa dènye enfòmasyon nan telefòn ou.
 • Si ou gen kesyon, rele Depatman Sante Piblik nan nimewo (215) 685-5488.

 

 

Top